D19_028

(Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer Grånsta i Dagsbergs sochn och Lösings härad
j Östergiötelandh.

Grånsta beståhr af 3nne hemman
af hwilcka är twenne skattegårdar hwardera
om 6 stänger, och een cronogård om 4 stänger
och 2 ågäl á 17 på ståången. Belägne på Slätlandet. Cronogården refwas

    Notarum Explicatio
                                                                    Tunnor Kappar Höölass    Tunnpor Kappar Höölass
                                                                                A    B                                    C
    Östra gierdet
1.Åcker god leermylla                                    3        14 1/4        -              2        11 ½        -
2. Leerjordh                                                     -        14 5/8        -              -         9 1/4
3. Dito dungjordh                                            3        16              -             2         13  
4. Leera med klapperstensjordh                      1        9 3/4          -             -        22 ½   
5. Wästra gierdet god leermylla                      2        7 ½            -             1        17
6. Dungjordh                                                   4        9                -             2        30 1/3
7. Leerjordh                                                     -        16 ½          -             -         12
8. Ett knecktetorp uthj hagen en lyckia af röölera                      -            -           8
   
    Ängiarna
9. Siöö ängen af hårdwall till cronogården     -        -            13 ½             -        -            9           
10. Jtem sälltingswall till cronogården           -        -            4 ½               -        -            3 ?
11. En beteshage till byen af berg och ung tall
    och granskoug, magert beete emellan bergen
    till cronogården 2 koobete et kalfwebete.
12. En hästehage af berg och någre
    små gran- och enebuskar gott
    seltings wald bete till cro-
    nogården 3 häste- 1 kalfwebete
13. En koohage till hehla byen
    af små gran- och enebu-
    skar, gott mulbeete för
    2 koor 1 kalff.
14. Wid stranden fins godt boskaps foder
    aff röö wass och säff som efter
    wäderlecken åhr wäxsten
    kan bonden till godo komma
    Fyske jbidem med miärdar och rösior föga af werde
15. Emädan Swynesund /gård/ hafwa häfd på een deell
    aff wassen och bäste fiskewatnet.
    Åkren gödas medh torf och
    gödsel, och kan åhrligen 3 tunnland
    brukas med et par dragare

(Text t.h. om kartbilden upptill:)
Jngen skogh närmare än häradsmarken Kåhle
måhlen twert öfwer Bråwyken 1 myl
derest desse gårdar sitt timber fångh och wedebrandhe hafa.
Är beläget utmed Landswägen och fergestanden
och Norkiöpningh. Till hwilken är 1 1/4 myl jbidem qwarn
till kiörkan 1/4 myl.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Lacus Bråwyken
Swyne-sundhs säte gårds ägor
Wallby ägor
Skiählsunds ägor
Drägesta äger
Beteby ägor sträckia sigh hyt
Wass och säf till bo-skapsfoder

Scala Ulnarum
Affmät och förfärdigat Anno 1693 aff
J? Wernsteen