D19_030

(Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer Stoora och Lilla Sydus i Dagsbergh sochn
Lösings häradh i Östergiötelandh

Stoora Sydhus en odalby belägen på Slättbygden
A. Och beståhr aff 3nne gårdar, en skattegård om 10 stänger
    2 ahlnar.
B. Dito en skattegårdh om 9 ½ stångh 3 qwarter
C. Jbidem en cronogårdh om 4 stänger

    Notarum Explicatio
                                                                                          A                                    B                            C                                Summa
                                                                        Tunnor kappar Höölass Tunnor Kappar höölass Tunnor kappar höölass Tunnor Kappar
1. Godh leerjordh                                                8        7 ½                     7        14 3/4                   3        3 3/4         -         18     26             
2. Dungjordh                                                       2        13        -              2        7 2/3        -            -        30 1/3        -         5      19                   
3. En täppa af dungjordh                                     1        24 1/3    -            1        20            -            -        21 2/3        -        4       2                          

    Andra giärdet
4. Leerjordh med klappersteen                            2        7 3/4        -          2        4 1/4        -            -        28            -        5        8 
5. Medellmåttigh leerjordh                                  9        12 1/3      -          8        21            -            3        18           -        21    19 1/3
6. Nootwarp finnes allenast 3 af as1 intet werde

    Siööengen med tompter
7. Hårdwall                                                            -        -           18          -        -            16            -        -            7       
8. Koohagen beete till 4 koor
9. Uthmarcken af skiön granskough
    till fångh, gott bete. Jbidem
10. Af någre ängar i Smeds-by ängen
    hårdwall                                                           -        -            8            -        -            7            -        -            3
    3 tunnelandh brukas medh ett par dragare
    Bygnings timmer och wedebran hämptas på Kåhlemalen 1 myl
    Gärdes medh fångh och stafwer intilh siöö stranden.
    Till Norkiöping 1 myl godh landswagh.

NotaBene Smeby uthjordh är fördelt i åthskillige delar der aff hafwer
A. B. skattegårdarna i Stoora Sidus tillsammans 10 ½ stång
F. Dito Tångesta rusthåll 7 ½ och kan i medelmåtigh höö åhr
    1 lass blå- och hårdwals-höö fålla på hwar stångh Facit 18 lass
    Skogen är uthuggen, och bete fins ringa i backarna, och ingen wiss
    råågång fins utom häfden.

    Lilla Sydus beståhr af
D. En skattegårdh om 9 stänger
E. Jtem 2ne halfwa cronogårdar samman-
    bygde om 7 stänger

    Notarum Explicatio
                                                                                D                                    E
                                                                    Tunnor kappar höölas  Tunnor kappar höölass
    Södra gierdet                                            
11. Leerjordh                                                 2        9 1/8      -           1        7/8        -
12. Klappersteens jordh                                2        14 1/4    -            1        24 7/8    -
13. Leerjordh sämre                                      3        2 7/16    -            2        21 3/4
14. Röölera                                                    3        3/4         -            2        11 1/4    

    Norra giärdet
15. Leerjordh                                                 3        7 ½        -            2        16 ½       -
16. Leerjordh dito med sandh                        3        24 3/8    -           2        29 5/8     -
17. Rööleera                                                   3        3/4        -            2        11 1/4     -

    Lille gierdet
18. Leerjordh                                                 1        18 5/8    -             1        7 3/8    -      
19. Klappersteens jordh                                 -        28 11/16    -         -        22 5/16
20. Af knecktetorpet rödlera                          -        -                -         -        14 ½
21. Der sammastädes een täppa uthj
    cronogårdens hage flåttjord                      -        -                -          -        13 

    Höö ängen
22. Af Hålck ängen hårdwall
23. Af Lillängen hårdwall
24. Mycklängen 3ne koobeten till skattegården
25. Hagen 4 hästebeten och 4ne? koobeten 26 Dito 3 skattegårds hage till 5 kor och 5 hästar
    Jtem skiön fångeskough och tarfweligh granskogh till nödtorff-
    tigh wedebrand. Timber hämptas på Kåhlemåhlen.
    3 tunnelandh brukas med 1 par dragare
    gärdas medh fångh och stafwar alt om kring ägorna
    Till Norkiöpingh een myl.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Bråborgh slått
Bråå-borgs ägor stöta här in till
Beteby ägor
Tångsta ägor
Tångsta rusthåld
Prästegårds ägor
Prästegårds ägor
Smedby uthjord
Dudersta ä-gor
Torps ä-gor
Lacus Brååwyken

Upgrafwen swyne-wald
Jntaget till sollats torp
Smeby ängh
Smeby vthiordh
Små gran-skough

Scala ulnarum
Afmät och förferdigat Anno 1693 aff
Jacob Wernsteen
___________________
1) Fel för als?