D19_033

(Hela rubriken kan läsas under D19_032:)
Geometirsch Charta öfwer Eggeby vthi Öster Huusby sochn och Östkinds häradh
J Östergiötelandh

(Text här:)
Eggeby består af 2ne hemman arf och egit 1. Dito kiöpegodz 1.
förr är afhyst.
                                                                              Tunnor Kappar Höö
    Notarum Explicatio

    Åcker i Södra giärdet
1. Lerjordh                                                              14        -
2. Dungjordh                                                            3        5
3. Dito ny upgiordh af linder och hagar                  4        13 ½               
                                                                Summa    21        18 ½

    Norra giärdet
4. Lermylla                                                              -        28
5. Lera                                                                    10        17 3/4
6. Spyklera ock börkjordh                                       1        -
7. Vpgiordh dito                                                      -        12 3/4 
8. Dungjordh                                                           -        16
9. Dito vpgiordh                                                      2        8
10. Öhrjordh                                                            1        5
11. Dito vpgiordh                                                     -        8           
                                                               Summa    16        23 ½

    Vthi Lyckan§
12. Lerjordh                                                            -        6
13. Öhrjordh jbidem opgiordh                                -        23
14. Dungjordh                                                         -        24           
                                                                Summa    1        21

15. Trägården lermylla    
    brukas till kryddor och kåhl                                -        16
16. Jbidem öhr dehs sidländhwall, duglig allenast
    till trädz plantering                                              -        26
17. Humblegårdh lermylla                                      -        16           
     om 300 stenger                                  Summa    1        26

                                       
    Höö uthi Siöö engen
18. Seltingswall                                                        -        -            1
19. Skryn hårdwall                                                   -        -            2 ½
20. Bladwall                                                             -        -            3

     Stoor Engen
21. Bla- och hårdwall                                               -        -            20
22. Mawall                                                               -        -            13
23. Fnugg ock stertingswall                                     -        -            7

    Lill Engen
24. Hårdwall                                                            -        -            8
25. Mawall                                                               -        -            2
26. Fnugg ock stegwall                                            -        -            2       
                                                                  Summa                        58 ½

27. Fiske vthi Bråwyken, medh not, nät ock rössior
    hwilket lykwäl knapt kan löna fisketygen ock omaket.
28. Uti hagen finnes fuller på somblige ställen ungh
    granskogh serdeles freader men intet till nötorfftigt
    fångh och wedebran.

(Text i högra spalten:)
Desse gårdars lägenheeter äro allenast
utj åcker och ängh i dät bästa culti-
verade hwilcka icke wydare stå till att
förbättra, hwad dessuthan åckeren wyd-
kommer, så är han medelst giötzell
medelmåtigh styf, och kann in med gårdens
tarfwor med 6 par dragare bruukas.
Wedebrand, gerdzell och timber, förskaf-
fas ifrån häradzmarken Kåhlmåhlen
½ myhl öfwer siöön och ½ myhl till
skougs, af tall och gran; börck och
ahl till löfskough, hafwandes till
Norckiöpingh och qwarns 2 1/4 myhl
till Stockhollm siööwägen 26 myhl.

(Text till stora kartbilden t.h., först längs sidorna:)
Höötompta ägor
Tuna ä-gor på den-ne sidan

Lacus Bråwyken
Röhnö
gran skoug
backe
gran skoug
Hård wall
Hård betes wall af sälting
Bla- och hårdwall
Öhr backe
Hårdwall
Mawall
Skryn hård och sterting wall
Linde
Linda
gra1 och enebake
hård wall
Mawall
Fnug och segwall

(Text vid nedre, vänstra kartbilden:)
Spar Engen
En uthäng till
Eggeby särdeles
skattlagd, belägen
i samma sochen och
häradh, 3/4 myhl
södost ifrån gården,
oprögd och till een
trediedeel nyligen
förbättrat, finnes
och på een syda,
någre små ahle
buskar, stående
utj een måsse
heelt odugelig
Jbidem hööäng skryn
stärttingh         4
Jtem starr        4       
    Summa        8 lass höö

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Steensätters ägor
Lundby äng och ägor
Steen-sätters ägor
Wefla ägor

Stärting
Starr

Scala Ulnarum
Afmät och förfärdigat Anno 1694
aff Jacob Wernsteen

_________________
1) Fel för gran?