D19_035

(Rubrik:)
Biö/r/newyk och Kudby i Kullinge sochn och Bråbo häradh

Biörnewyks sätery kiöpt frälssehemman 1 tillyka med
Bastorp ½ hemman af samma Natur, afhyst under Biörnewyken, jnne-
hafwandes dän wästra hufderåhn i Kudby by, med een skatte uthiordh, om hwilk-
ken ingen rättelse gifs annat änn huustompten fins öde wyd samma
hufderåå med Bastorp.

        Åcker
Numero                                    Qvadratalnar    Tunnor Kappar    Hölass
1. J Östra giärdet leera                    71874            5      4 61/219    -
2. Wästra giärdet lera                      43551            3      4                -
3. Dito flåtleera                               23118            1      20 1/4        -

    Lötingstäppan
4. Spykeleer                                     44964            3        6 56/73    -
5. Een lyten täppa Dito                    2520              -         5 ½

6. Een lyten humblegård om 50 stänger.
7. Trägården af ringa Jmportante trä, uthan
    allenast höö grof hårdwall                                 -        -                2
8. Hemmägen af hårdwall                                     -        -                20
9. Dito sältingh                                                      -        -                8
    J Långengen
10. Tufwigh måsswall                                           -        -                4

    Skough och betesmarck
11. Een tompt wyd gården af beete till 8 lamb
    och 4 kalfwar
12. Een lythen hage Dito af beete till 2ne hästar
13. På skougen nödtorftigh fångh och wedebrand,
    och smått timber till uthhuus af gran, men
    ringa beete.
14. Fiske är här till ganska ringa, allenast 2ne
    kattze ståndh och några pempenots? warp.
15. Ett dagswärkstorp nys upbygdt, straxt wyd gården
    hafwer allenast åcker öhrjord                        2160        -        2 3/4
    Tårpet Hjåmmanswadh belägit på häradsmarcken
    uthom rågangen, men altyd giödt sine dags-
    wärken till Biörnewyken därest är åcker
16. Sandjord                                                    11708        -        26 3/4        -
17. Jtem höö måsswall                                                      -        -                2
18. Jbidem ett qwarn ställe öde
    Jtem utj qwarn ängen på häradsmarcken
    belägen wissa teegar 
19. som på Chartan äro afwittrade Dito måsswall             -        -              4

    Åckeren kann bruukas 3 tunne landh med ett par dragare
    giärdes med trinne och stafwer, hafwandes till kyrckian 1/4 myhl
    till Norkiöpingh 1 myhl. Till stoora landswägen och
    qwarns 1/8 deels myhl:
    Födan och uthlagor tages allenast af åcker och ängh, som alle
    dugelige parker därtill uptagne äro, att iagh intet finna
    kann, lägenheet af egna ägor, wydare denne gården kan
    förbättras, föruthan att bönderne härwyd kunna något med
    skiuts och kiörtzlor sigh förtiena.

(Text till vänster om kartbilden:)
Kudby består af ett heelt immediate cronohemman A.
om 7 ½ stångh, med en skatte vthjord Räntar 2 ½ tunna korn, hwilcken
oförgripeligen förmenas liggia inne med Bastorp, effter huustomptens an-
ledningh Littera D: Jtem ½ gammal frälssegård om 6 ½ stångh B.
Dito ½ cronogård om 4 stänger. C. Bastorp ½ afhyst under biörne-
wyken om 6 stänger. D. vndantagandes 3 stänger särdeles afwittrade
i Siööängen, hwilken uthan skatt ifrån Bastorp eller vthiorden häfdas.

Numero                Qvadratalnar                    A                                B                                C                               D
                                                        Tunor Kappar hölass Tunor Kappar hölass Tunor Kappar hölass Tunor Kappar hölass
        Åker
    Wästra giärdet
1. Flåtleera          -         63254            1        13        -            1        7          -          -         24        -           1        4          -
2. Dito leera        -       179064            4        -           -            3    14 11/12    -        2        4 1/12  -           3        6 1/4    -

    Östra giärdet
3. Leera        338458    334264           7      15 1/16    -          6     15 3/16    -        3        31 ½    -            5        31 1/4    -
4. Sandblandat leera  -  39762             -       28 1/4     -           -     24 2/3      -        -        15 1/8    -           -        22 2/3    - 
    Vpgiord åcker i hagarne
5. Dung jordh       -        13560            -            -         -            -        -           -        -        19 2/3    -           -        11 3/4    -
Vpgiord åcker
    i Wästerängen
6. Dungjord           -        8580            -        2 2/3        -           -        7 ½        -        -        9 2/7    -            -        -            -
    Ett torp
7. Sandjord            -        4562            -        -              -            -        -            -        -       10 1/4    -            -        -            -    

    Höö engh
    Någre tompter wyd Bastorp afgier-
    dade till hwar gården
8. Jbidem hårdwall                            -        -             ½            -        -         ½          -        -        ½            -        -            ½
    Siööengen därest är 3 stänger
    allenast af 24 till Bastorp
9. Jbidem hårdwall                            -        -              8             -        -        7           -        -        4 1/4      -        -           3 1/4           
10. Dito sälltingh                               -        -             6 3/4       -        -        5 3/4      -        -        4 1/4     -        -            2 3/4
    Wäster Engen
11. Skryn hårdwall                            -        -             1 3/4        -        -        1 ½        -        -        1           -        -            1 ½ 
12. Lill Engen hårdwall                    -        -             1 3/4        -        -        1 ½        -        -         1          -        -            1 ½
    J Jurssle Engh på Pielten
    uthom rågången
13. Tufwigh måsswall                       -        -            1 1/4        -        -        1 1/8       -        -        3/4        -        -        1
14. J Wreetängen måsswall               -        -            2/3           -        -        ½            -        -        1/4        -        -        ½
15. Ett såldatetorp till heela byn Dito åker sandjord 10 kappar
16. Jbidem höö, hårdwall                                          ½ lass
17. En lyten hage till hwar gården af beete  till een koo.

                                                                                        Tunnor Kappar  Hölass
    Eenskylte ägor till Bastorp
18. Een byggningstompt i Kudby som består af släta
    bärget, och förmeenas lyda till skatte vthiorden
19. Dito Hellssinge tompten benembd
    Leerjord                                                                        -        20 3/4
    Men bruukas förtyden till höängh, hårdwall                -        -                1 ½
20. Bastorp huustompt allenast dugeligh till engh
    Hårdwall                                                                      -        -                1
21. Ett torp Dito som hafwer åcker flåtsand    4334        -        9 2/3   
22. Dito hårdwall                                                             -        -                1
23. Torpet Hult hafwer åcker sandjord            6522        -        14 3/4
24. Dito een hage af skrint beete allenast till een koo

 25. Skougen består af gran och ahl, som är meerendeels
     uth huggen, att man därest knapt kan finna fångh
    och wedebrand till nödtorfften, och myckit skrint bete,
    af suur sanck, och deels skarpen wall.
26. Fisket är af intet wärde, förmeedelst een rak strand
    och långgrunt watten, höst och wåhr öfwerflöder fuller
    Sågeströmmen, men ingen fisk går där up, emedan
    sågespånen dryfwes i myckenheet med strömmen
     och fastnar kringh stranden.
    Åckeren kan bruukas 3 tunneland med 1 par dragare
    giärdas med trinne och stafwer, hafwandes till kyrkian
    1/4 myhl, till Norkiöpingh 1 myhl, till stoora
    landzwägen och qwarns 1/3 myhl.
    Födan och uthlagor tages allenast af åcker och ängh
    som alle dugelige parker därtill uptagne äro, att iagh
    intet finna kann lägenheet af egne ägor wydare
    denne gården kan förbättras, föruthan att bönderne
    härwyd kunna något med skiutz och kiörtzlor sigh för-
    tiena.

(Text till kartbilden:)
Torpet Håmmanswadh
Åby ägor
Häradsmarken
Höga ägor
Häradz marken
Qwarnängen
Humpens ägor
Krusen-hofz ägor
Biörnåhs ägor på denna sidan
Åby giäst-gifware gårds ägor - stöta in till
Såldatetårp
Lång ängen
Basstorp
En hump till Åby
Diagonal till Öhsby
Ströya ägor - stöta här in till
Dagzwärks torp till Biörnwyk
Biörnewyks sätery
Kudby
Präste hump
Lacus Bråwyken
Diagonal till sochne kyrkan Kullinge
En hump till Hälla
Höga ägor
Diagonal till Höga
Lådby ägor
Lådby säterie

Scala ullnarum
Afmätt och förfärdigat Anno 1696
aff Jacob Wernsteen

(Text uppe t.v. under rubriken:)
Åby ägor
En hump i Jursle äng wyd nampn Pielten
Jursle ägor
Giästgifware gården Åby

(Text nedanför passrosen:)
Jursle
Jursle ägor
Jursle ägor
En hump i Wreet ängen
Åby ägor