D19_038

(Rubrik:)
Geometrisch Description öfwer Tåby uthj Ryby sochen och Skiär-
kinds häradh och Östergiötlandh

Tåby sätery Rusthåll består af 2nne gårdar af lyka storleek j byelag
och är belägit i Skobygden

    Notarum Explicatio
                                                                                    Tunnor Kappar    Höölass
    Södra giärdet derest hafwer åcker tillsammans
1. Swartmylla                                                                    5        11
2. Leera                                                                              -        31
3. Dungjordh                                                                     7        30 ½
4. Leermylla                                                                      4        22
5. Öhrjordh                                                                        2        1 ½           
                                                                        Summa     21        -

6. Norre giärdet tillsammans lera                                      8        28 3/4
7. Dungjordh                                                                      1        13 ½
8. Öhrjordh                                                                        5        15
9. Swarttmylla                                                                   2        6 3/4       
                                                                        Summa     18

10. En lyten trägårdh med små kiörsbärsträä
11. En täppa öhrjordh                                                        -        15 1/4
12. En lyten kålgård
13. Dito een lyten
14. Höö Wäster engien tillsammans, skarpen hårdwall    -          -             6
15. Dito mawall                                                                 -          -             9
16. Kättorp eng, blad och måsswall                                  -          -            20
17. Jbidem Ryttarens                                                         -          -             4
18. Jbidem Löterna                                                            -        -               3
19. Norr engen sanck måsswall                                         -        -              4 
20. Holmerna halfparten till Lundby och ½ parten till Tåby
    Nembligen tufwug måsswall                                          -        -             8
    Gustorpa eng uthom rågången i tegskiffte med
    Gustorp, Hörstorp och prästegården jbidem 2 stänger
    af 17 ½ stång, der på starr                                              -        -             8
    Dito jbidem åcker 2 stänger af 17 ½ stång der af uthsäde    1    -          -
21. Fiske, lögefiske med förkläde om sommaren
22. Hagar 2 stycken, mycket berguge med små tallskoug
    Beter till bägge gårdarne till 6 koor.
    Dess utan intet något synnerligit muhlbeete gerssle eller
    wedebrand uthan med anliggiande grannarnas sämja.
23. Ryttaretorpet hafwer åckrar i lättjordh                         1        3              -
24. Måssleboo hafwer åcker leermylla                              -        22 ½        -
25. Slänta, leermylla                                         1  5 ½
26. Dito 2a tappan                                             -  29 ½      2        3
27. Löta hafwer åcker, leermylla                                        1        10 1/4
28. Jbidem en ängtäppa stertingswall                                 -        -                1 ½ 

(Text i högra spalten:)
    Humpen som kallas Tåby lööt här till af kiörkio-
    herden i Ryby brukat uthan skatt men tillsla-
    gitt Rusthållet Tåby, för 26 ör silfwermyndt är belägen
    näst in till Norrengen och sträcker sigh intill
    Småtege i Stoorengen, hwilcken särdeles är af-
    wittrat på Chartan.

    Hwadh rågången anbelangar; så är han begynt
    till att affattas,
30. Wed åhn, och der löten ändas.
31. Och sedan till een steen uthj backslanten på Gustorps
    nys inhägnade hage.
32. Der öfwer till ledesteen, ofwan för Gustorps hage.
33. Sedan till een steen ofwan för Märkiärrsbroo.
34. Sedan till steen wed sandgroopen.
35. Sedan till een steen wed Bränsleberg.
36. Sedan upwistes en steen wed Orreberget.
37. Sedan wistes een löösstående steen på Röökiärsbergen
38. Dito en löösstående steen ofwanför Näfwermåssen,
    hwilcka 2ne steenar man icke witesord gifwa kun-
    ne, emädan dee liggia uthur Linien.
39. Sedan till hornskiählet wid Biörnmåsseklint.
40. Men sedermehra effter nogare ansökningh fans een
    faststående wysare emällan Näfwermåsen och San-
    grops skiählet, hwilcken i Linien wysar igenom
    Näfwermåssen in på hornskiählet wid Biörne-
    måsseklint, effter den gambla häfden.
41. Der ifn på andra Linien emällan Hörstorp och Tåby,
    till en steen på bergen ofwanför Röökiärs ändan.
42. Der ifn till een uhrminnes gammal giärsgårds stod
    mitt igenom Röökiärret.
43. Sedan effter bäcken till en gammal ödelagd skwallte-
    qwarn wed Hörtorps Norreng.
44. Sedan igenom Jämfloda engen till stenen wid
    grinnen står i Tåby Wäster eng.
45. Sedan till Hornskiählet ofwanför Tåby hage
    som skillier Kiälsöö, Hörstorp och Tåby ägor
    åth.
46. Sedan till Ledesteen wed Oxeberget, der ifn
47. till Gierckhump, som rinner i åhna.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Gustorp ägor stöta neder till Åhn
Landbyy och Qwarne gårds ägor stööta här till
Kiällästa ägor stööta till Åhn
Hörstorps ägor stööta här jn till

Biörne måsen
Näfwer måsen
Orrebärgs skiäl
Sandgrop skiäl
Märe-kiärsbro
Twiste-parck
Rökiärret
Sidländ betes-marck med små talleskoug
Slänta
Twistig parck
En lööth
Tåby
Holmen
Löthz torpet
Talle gran och biörcke skoug
Måss-wald
Bät torps ängh

Scala Ullnarum
Afmäth och förfärdigat Anno 1695
aff
Jacob Wernsteen