D19_039

(Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer en vtiordh Kapsahlen j Tåby sochn
och Bierkinds häradh j Östergiötelandh
denne utjord bruukat af undertechnade gårdar är indeelt på
Fyrby rusthåll i samma sochn.

    Notarum Explicatio
                                                                        Tunnor Kappar Höölass
A. Åcker till Skårby i Östra täppa talljordh         -        26
B. Till Nyble i Wästra tappan dungjordh            1        10
C. Jtem talljordh till Skårby                                1        10
D. Jtem Linna fordom bruukat till hafreland      1        -
E. Ängen fnuggwall höö                                      -        -            1 ½
F. Jbidem een hump aff Kapsalen bru-
     kat till Tåby prästegårdh maa- och
    starrwall                                                           -        -            3
G. Uthmarcken som länsman Oluf Olufson
    och nembdemännerne Ödier Nilson i Rabille,
    Stårker Håkonson i Onståmpta effter råste-
    nar till förende utsyndt at wara Kapsale
    ägor, hwar af een dehl Skärby och een dehl

(Text i högra spalten:)
Nybble har intill brukat för
serdeles skatt och afgifft. För-
uthan een hump till Tåby präste-
gårdh wid nampn Kapsale hump
utan afgift, brukader worden;

Emellan bergen sydländ sanck och
kan derest i wåt åhr 1 hästebeete
wara, skougen är merendeels af
huggen, som beståhr af tall
och een.

(Text på kartbilden, runtom medsols:)
Blinsta ägor
Stor-byy ä-gor
Skällingsta ägor
Nyble ä-gor
Torph ägor
Nyble ägor

Scala Ullnarum
Affmäth och förferdigat Anno 1694
Jacob Wernsteen