D19_045

(Rubrik:)
Kiättersta i Skiärkindz sochn och häradh.

(Text t.h. om kartbilden:)
Kiättersta består af en hel cronogård A. om 7 stenger Dito twenne
halfwa frälsegårdar B. C. om 3 ½ stång hwardera item 1/4 frelse D. om 2 stänger

    Notarum Explicatio
Numero                                                                                        A                                         B                                    C                                    D                  
                                     Jmpediment Qvadratalnar Tunnor Kappar Höölass  Tunnor Kappar Höölass  Tunnor Kappar Höölass  Tunnor Kappar Höölass
    Wästra giärdet
1. Örblandat sanjordh       3147            234059          7        9 11/16                   3       20 8/11                   3        20 8/11                   2        3 5/8
    Dito diupare leerblan-
2. dat sanjordh                    -                79664            2        16                            1        8                            1        8                            -        22 6/7   

    Östra giärdet
3. Öhrblandat sandjord    2032            196587          6        22 ½                        3        11 1/16                   3        11 1/16                 1        27 ½           
4. Diupare leerblandat sanjord            110264           3        16                            1        24                          1        24                          -        28
5. Bygningståmpterne öhr                   49058             -        17 ½                        -        13 81/119               1        11 ½                      1        6 37/219
6. En ny anlagd hummelgårdh för 60 stänger
7. Höö äng Norrängen
7. Skryn hårdwall                                                        -        -              3              -        -                1 ½        -        -                1 ½        -        -                3/4
8. Dito tufwugh stertingzwall af hagen
    som ey kan betala bergarelönen                              -        -              3              -        -                1 ½        -        -                1 ½        -        -                3/4
9. Lillängen stertingh                                                  -        -              4              -        -                2            -        -                 2            -        -                ½ 
10. Söder-ängen sanck dy och stertingswall
    een dehl som i wåthåhr intet kan bergas                 -        -              6              -        -                3            -        -                 3            -        -                1 ½
    Torpet Bäcken till
11. Östra frälsegården sanjordh                                  -        -                              -        14 ½
12. Pär skräddares torp i
    Söder-ängen på begge
    frälsegårdarnas tegar. Sanjordh                               -        -                             -        6 3/4                        -        -                6 3/4
13. Torpet Bråmseboo på samfälte marken wästra täppan /öhrjordh/ 10 1/4 kappar
14. Östra täppan dito öhrjordh                                                             12 1/8 kappar
    Inge hagar för uthan den som ligger in med Norrängen.
15. Skougen derest är godt muhlebete fång och wedebrandh af gran
    och ahleskough i kiärren sampt smått grantimber till uthhus.
    Flere lägenheter finnes ey till gårdhens förbättringh som plantan
    uthwysar.

(Text t.v. om kartbilden:)
Desse gårdar liggia i kanten emellan Slätt och Skobygden och hafwa
ingen inkomst af sin skough annat än till huusbehof.
Åkeren är af medelmåttigh starck jordmåhn som effter Jlluminationen
halfparten till åhrligit utsäde, brukas 3 tunnelandh medh hwart par dragare.   
Jerdas med skede-giärdes gårdar, kringh åker och ängehet.
Dess utan hafwa desse gårdar inkomst till sin föda och utlagor, allenast af åker och
bodskap, som in natura sällies till Norkiöpingz borgare. Hafwandes till Söderkiöpingz-
wägen god wagnwägh 1/4 myhl. Dito till Norkiöpingz wägen 3/4 myhl till Norkiöpingh och
Söderkiöpingh 2 myhl: derest de sin mäld mahla.
Här mäd äro alle byens af migh befintelige godheeter inclusive beskrifne och obefin-
telige exclusive obeskrifne.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Häslesta ägor
Qwästa agor stöta intill på denna sidan
Diagonal till Qvästa
Spoolsta ägor stöta här in till
Häradz marken
Prästegårdz enskylta ägor stöta till på denne sidan
Diagonal till Prestegården
Alfwe-sta Präste-gårdz teg-skifte med Häl-la och Backa
Alfwe-sta ägor

Såckwall med kiärr graner
Samfält marck med Qwästa
Qwästa giärde
Tårpet Bäcken
Dagzwärkz tårp
Twistig parck
Klåfwe Steen
Skiähls brund-marken

Scala Ullnarum
Afmätt och förferdigat Anno 1696 aff
Jacob Wernsteen