D19_047

(Kartakt inskannad i flera delar. Texten hänvisar till siffror
som kan ses på D19_046. Text här:
)

Kort Discription för Connections skull.
1. Ett torp belägit på Kiättersta ägor.
2. Een hage hwilken kommer Häsälsta till.
3. Wistes 4 stycken runda stenar, af Skärkinds präste sohn1,
    som sades wara en hornstaf, Men de andre grannarne
    wiste intet hwar den stafwen skulle stå.
    Uthan hwar och en brukar de ägor som de innehafwa effter
    gammal häfd.
4. Een betes hage som kommer rusthållarne i Qwästa til.
   Carl och Johan uti mönsterrullen Numero 27.
5. Dito en hage kommer salig Cornetens Lomens enkia
    til vthi Qwästa uti bemälte rullor Numero 28.
6. Frälse gårdens hage, uti Qwästad, tilhörig
    ... Konglig Mayestäts stallmästare Reutercrants
7. Qwästa samfälte vthmark, eller betes wall om sommaren
    för deras creatur.
8. Nårr ängs hagan är en äng, som af ålder lydt
    och kommer till Kiättersta by.
9. Är giärdet som af ålder är brukat til Qwästa,
    och Pastor i Skiärkind will inkränkia sig uti.
10. Een äng til Qwästa, kallas Stoorängen, uth af
    den och Pastor förmenar sig ett stycke.     
11. Är Kiättersta giärden och äng, uti hwilka Qwästa
    willia hafwa en part effter sin linea
    som de angifwit Contra emot Pastoris.
    Men der Pastor är nöyd med sin deel, hwillia
    de nembligen Qwästa åboerne intet ifn honom
    hafwa uthan äro nöyde med det de hafwa in-
    om hank och stöör, som den blå linien vthwysar.
    Hwilket af ålder warit deras häfd.  
12. Är en steen, hwilka Qwästa boerne Contra emot
    Pastor vpwisa, hwilken låg uti en bergs-
    klyfta, med en hwas kant öfwerst, wysandes
    med denne wassa kant N:W:T:N och
13. S:O:T:S der ifn linea recta til en steen,
    hwilken låg uti jorden, wid ett nytt vpbygdt
    torp af Qwästa. Der vppå de sade alle sammans
    stafwen i fordna tyder stådt, men war dädan tagen.
14. 2ne stycken ryttaretorp til Qwästa
15. Ett lytet torp til Qwästa som en fattig änkia bebor,
    kallas Carls Brytas torp.
16. Ett torp Bäcktorpet tilhörigt Kiättersta.
17. Hornstafwen, på Skiählbrinken, war afslagen och
    låg i tre stycken warit när han i fordom tyd stådt vnge-
    fär 3 qwarter hög, 1 qwarter stådt neder i jorden, och ½ aln
    öfwer, warit en smal steen, 4 kantig, heel grå, uthan
    någon måsa, förtyden til oms..endat, stådt uti ett steen
    röör, fans inga vthliggare. Des kantor wyste
    nu förtyden O:N:O    S:O    W:    N:W:T:N
    Desse hemman äro belägne i Skiärkinds häradh och sochn.
    Kiättersta by, är afmätt af Wernsteen
    Anno 1696 och Qwästa by af Castman Anno 1699.
    Alla Jmpedementer äro här vthslutne.

____________________________________  
1) Fel för sochn?