D19_049

(Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer Gåsabeck och Sandwyk i Gryth sochn Hammarkindz
häradh i Östergiötlandh

Sandwyk gammalt frälsehemman 1 förmedlat 3/4

        Notarum Explicatio

Numero                                 Jmpedi-  Qvadrat Tunnor Kappar Hoolass   
                                               menta     alnar
    Nårre giärdet leerjordh
1. Öhrblandat wyd backarna   1002    48756        3        15
    Södra giärdet
2. Dito jordmån                        226    38301        2        23 ½
    Östra täppan hwyt spick
3. Leera                                     -        11416        -        26
    En liten täppa wyd
4. siön spickleera                      -        1997          -        4 ½

    Hööangh
5. J Stoor-ängen hård-
    wall                                                                    -        -            8
6. Starrwall sank                                                    -        -            8
7. Mawall                                                               -        -            10

     Wästra Siöängen
8. Skarpen hårdwall                                               -        -            4
9. Fiske sillenotewarp 3
10. Pempenotwarp åthskillige eliest fiske
    till hafs.
    Skougen är föga af wärde knspt till fång
    och wedebrand.
11. Begynner dess uthan på ett och annat
    ställe upwäxa löfskough effter en för
    längst gången skougseld.
    Denne gården står ey wydare att förbättra
    med åker ängh eller tårp.
12. Twänne qwarnställe öde och intet af
    wärde.
    Sandwyken är af samma beskaffen-
    heet som Gåsebäck, förutan att dett
    består af styf och icke altyd tydigh jordh
    som måste åhrligen brukas med 2ne par
    dragare, Jtem hafwer mehra fiske som
    Descriptionen utwysar men i Hemsiön
    fångas aldrigh någon fisk.
    Någåt kiärbrännande allenast hwart
    annat eller hwar trydie åhr af rötters up-
    gräfwande som fällies wyd Wåldmars
    wyck.

(Text t.h. om kartbilden:)
    Gåsebäck gammalt frälsehemman 1 formedlat till ½

    Notarum Explicatio
Numero                                    Jmpe-    Qvadrat  Tunnor Kappar Höölass
                                                 diment   alnar
    Norre giärdet
1. Sanmylla                                            16016        1    4 ½   
2. Sanjordh                                            19080         1    11 1/4                                      
3. Södra gierdet sanjordh                       35674        2     17 ½
4. Sanblandat leera                    792      14314         1     ½
5. Täppan nedan för giärdet talljordh    10952         -    25
6. Dito en täppa                                     4730           -    10 ½
7. Dito                                                    2792          -    6 1/4
8. En hampetäppa wyd gården              1280          -    2 3/4
9. En humblegårdh om 50 stänger
    Ett Båssmans torp hafwer
10. åcker öhrjordh                                                    -    6 3/4
11. Jttem eett lytett ängestyckie wyd siön               -        -            ½

    Gårdsens ängier
12. Siöängen hårdwall                                             -        -            4
13. Stoorängen stärtingh                                          -        -            4
14. Dito starr                                                            -        -            6
15. Hårdwall skarpen                                               -        -            2                
16. Lillängen skarpen hårdwall                                -        -            1
17. Skogs-ängierna i den wästra starr                      -        -            4
18. Den östra grof starr                                            -        -            6
19. Skougen till fång och wedebrand af små swediefläc-
    kar emellan bergen sampt lööfskough af börk och ahl
    i delderna och säken; Jngen timberskough.

(Text i splaten t.v. om föregående spalt:)
20. Fiske hamna wyd gården
    i Siööwyken ett eller tu
    pempenotewarp elliest
    intet uthan till hafz: ey fin-
    nes lägenheet denne gården
    wydare att förbättra med åker
    äng eller torp.
21. Ett qwarnställe öde är af
    wärde as intet

22. Dito ett sågeqwarnstelle halfft till Gåsebäck och halfft till
    aldeles öde i brist af timber.
    Ligger dess utan detta hemman i stoora Skobygden, åkeren är altidh tidigh
    som effter Jlluminationen halfparten till åhrligit utsäde in allis med ett par hä-
    star brukas kan.
    Hägnas kringh gärden och hemänger, med skedegerdesgårdh. Kringh
    hage och uth-änger, med fällehagh. Födan och utlagor tager denne gården
    allenast af åkeren och någre swediefläckar sampt af koor och fåhr med
    samk; getter kunna sigh här intet berga i brist af dugeligh marck och ut-
    rymme. Utan hwad samk med ost och smör sampt af slachtande med
    talg och kiöth, föres siööwägen åth Stocholm ungefähr 36 myhl.
    Till sockne kyrkian Gryt 1 ½ myhl; öfwer bergen till Söderkiöpingz läste-
    plass Wåldmarswyck ½ myhl öfwer bergen; sedan wagn-wägen till
    Söderkiöpingh 5 myhl. Till Norkiöpingh 6 1/4 myhl. Här medh äro hemma-
    netz af migh befintelige godheter inclusive beskrifne, och obefintelige
    exclusive obeskrifne.
   
(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Åhsendahls ägor
Gåsesiön
Wång-steens ägor stöta här in till
Gränsnähs
Hårgz ägor stöta in till

Måse
Ödelagdt qwarneställe
Måse
Kiär af af ahl och stoora gra-
nor dugelig till ängz uprögning
Båssmans tårp
Wåldmars wyk
Måse
Måse
Wattnet rinner neder under berget
Hem siön
Här kommer wattnet up igen
Sandwyk
Gåsebäck
        
Scala Ulnarum
Afmätt och förfärdigat Anno 1696
aff
Jacob Wernsteen