D19_052

(Kartakt inskannad i flera delar: D19_051 baksida
D19_052 del av text Notarum Explicatio och del av kartbilden
D19_053 resten av texten Notarum Explicatio och kartbilden
)

(Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer Kalsöö, Norrforss, Sneckewarp, Fyrtorp och
Strömmen, i Gryt sochen och Hammarkinds häradh belägne

    Notarum Explicatio öfwer Kallsöö

 A .                                                                                          Tunnor Kappar Höölaass
    Uthsäde
1. Dät eena åhret leera med sand beblandat sampt mull         1        16
2. Dät andra åhret af samma jordmåhn                                   1        8
3. Höö af hårdwall skryn                                                         -        -            6
4. Mawalld                                                                               -        -            3
5. Starrwall                                                                              -        -            3
6. Håmmestånd 1, där till med ett heelt och twå
7. halfwa warp. Strömmingsfiske, om winteren.
8. Till älkle fiske synnes stranden wara godh till 8
    warp, om sommaren, men fånges ringa fisk.
9. Twenne kattzeståndh.
    Fyra hollmar, och åthskillige klabbar, på
    hollmerne, nemligen Fogellöhn, Långhollmen
    Bergs hollmen och Swedehollmen, finnes beete
    till tyo koor, några kalfar och ungnöthen.
    Hemma på öhn beete till twå hästar
    föruthan fåår.
    Skough till fångh och veedebrand.

(Texten nedtill kan läsas i sin helhet på nästa inskanning, se D19_053.

Text på kartbilden:
)
Stoora Lööf-wykslandet
Sille nothe-warp
Orren 40 a 50 famnar diup
Bonde-krooks fiske-watten
Orren
Håmme-stånd
Kalfwen
fångeskough
Sille-nothe-warp
fångeskough men skryn bethesmark
god släth bethesmarck
Maawald
Hård waldh
Starrwaldh
Kallsöö
afswediat grytz-backar
Sille noth warp
Lille Lööfwyks ägor
2ne katsor stå här
Maar- igenwallat grundt- waten
Bärg och afswediat holme
Kopper-torps-landet

Lammels-holmen

merendeels igenwal-lat
Långholmen
Bärgholmen
ringa bete

Fogelöön
fång och smådt uth-huus timber
Sidländ betheswald

Barsuns fielen 40 a 50 famnar diup

(Texten på nedre kartbilden kan läsas under D19_053)