D19_053

(Kartakt inskannad i flera delar: D19_051 baksida
D19_052 del av text Notarum Explicatio och del av kartbilden
D19_053 resten av texten Notarum Explicatio och kartbilden.
Text t.v. om kartbilden:
)

    Notarum Explicatio öfwer Norrtorp

B.                                                                        Tunnor Kappar Höö-lass
1. Vthi Östra giärdet lätt-jord                                -        19
2. Vthi Södra giärdet lättjord                                 -        18
3. Hemengen hårdwall skarpen                             -        -            3
4. Mawalld                                                             -        -            9
5. Starrwall                                                            -        -            9
6. Een lyten engh wyd torpets engh alldeles
     obrukeligh emedan där uti bara röda steg-
    wallen.
7. Fiske ganska ringa för gållstranden skull
    dock äcklefiske 8 ½ warp om sommaren
O. fordom warit ett lahne stånd, som intet
    kann löhna mödan och omkåstnaden.
8. Skougen alldeles hägnadt ifrån Präste-
    gårds, Fyrtorps och Torpets fählesmarck
    med berg och moobackar, hwarest uth-
    huustimber finnes, och någre små
    betes slätter. Bete till 6 nöth.

    Notarum Explicatio öfwer Sneckewarp
C.                                                                         Tunnor Kappar  Höö-lass
1. Dät eena åhret lättjord                                        -        24
2. Jtem leerblandat dungjord                                 1        11
3. Andra åhret swarttmylla                                    -        16
4. Jtem leerblandat dungjord                                 -        31
5. Fnugg och måsigh hårdwall                               -        -                8
6. Mawall                                                               -        -                6
7. Fiske 2 ½ nothewarp till äcklefiske
8. Eett håmnestånd förlegat
9. 1 hage hemma wyd gården, bergug
    och skarpen, beete till 2ne hästar
NotaBene
10. Jtem een koohage på fählesmarcken
    ihoop med Fyrtorp som ligger för fäfoot
(Texten i ett veck på kartan, syns ej)
    .....
    åth hwardeera, men nu igenwäxt med
    små fälle skoug dessuthan godt beete på
    fähles marcken, med Prästegården och Fyrtorp.
    Skoug rykeligen till fångh och weedebrand
    sampt uth huus timber. 

    Notarum Explicatio öfwer Fyrtorp
D.
1. Dätt eena åhret leerblandat sandmylla                 -        8
2. Jtem dungjord                                                     -        22
3. Andra åhret swarttmylla                                     -        14
4. Jtem på een swedieplåst nyss uprifit sandjord   -        14
    som änn intet kommen i bruuk, och owiss om
    där kann blifa någon brukelig åcker
5. Hårdwall skarpen i hemmaängen                        -        -            4 ½
6. Mawalld ibidem                                                  -        -            4 ½
7. Een lyten engh wyd siöön, skarpen
8. hård och selting walld                                        -        -            4
9. På Fyrudden är skough till fångh och
    wedebrand, sampt beete till 10 koor
10. Ett håmmestånd i medellmåttigdt fiskeåhr
    2 tunnor åhl.
11. Elliest 4 homma på fiählen, och 1 ½ nothe-
    warp i Olfswyken af äcklefiske
12. En lyten bergugh beeteshage beete till 1 par
    hästar
NotaBene
10. Vthi skough och beete lyka med Warpet,
    på fähles marcken med Prästegården

(Text längst ned t.v.:)

    Notarum Explicatio öfwer Strömmen
E.                                                                            Tunnor Kappar Höölass
1. Östra giärdet swarttmylla                                        1        1
2. Wästra giärdet swarttmylla                                      -        18
3. Jtem en lycka af leerblandat sandjord                      -        12
4. Stoorängen sältingswall                                           -        -        2 ½
5. Måssig hårdwall                                                       -        -        2 ½ 
6. Maawalld                                                                 -        -        3
7. Gryts engen hårdwall                                              -        -        2
8. 1 beteshage bergugh med fångeskoug
    utj, sampt små beetesslätter af swediader
    beete till 6 koor.
9. Uthmarcken är afgiärdat ifrån Prästegårds
    Fyrtorp och Warpets fähles marck, bergug
    med gåår talle skoug.
10. Fiske ganska ringa 8 ½ warp äcklefiske
    Emedan Prästegården är tillsyynt gårdsens
    gambla fiskewatten utj Maren.        

(Text på denna, nedre del av kartbilden:)
Eke-backar och tall-skoug
Skarpen hårdwall                                              
Norrtorp
Maar wallat igen
Starr waldh
 Bergogh haga
ödes-ängh
Skryn stertings waldh
Skiön fång och medel- måttig timber skough
men meren-deels skryn bethesmark
Hammestand öde
Håmmestånd
Fyrtorp fiähl
Starrholme
Fyr-udden skoug till fång och weedebrand
sampt små bethes-slåtter medh medelmåttigt beete till tyo koor

Maar igenwallat
Sneckewarp
Sterting wald
Madwall
Hårdwall
Klåca-re gårds ängh
Sidländh
Sidländh
Prästegårds ängh
Prästens koohage
Hårdwall skarpen
Mawald
Fyrtorp
Sneckewarps-prästegårds och Fyrtorps fählesmark till-
beete- fång- wedebrand sampt uthuus timber
alt in till Ulfwyks udde
Skarpen hårdwaldh
Sältings wall
Håmme-stånd
Ulfswyken
Skiöne bethes-slätter på ploglöterna med fälleskough
Gryts Prästegårdz engh

Åbäcks ägor stöta emoot in till Sundet
Sältings wall
Mosig hårdwall
Mawald
Prästegårds eek-öön
Vth-marck med tall- gran- och eene- backar
till fångh och wedebrand sampt skrynt bete till åtta koor
Strömmen
Aff-swediat bergog mark
Hård-wall
Grytas
Grytas
Grytas ägor stöta emoth

Scala Ulnarum
Affmät och förferdigat Anno 1692
aff
Jacob Wernsteen