D19_055

(Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer Andrake i Gryts sochn Ham-
markinds härad och Östergiöllandh

Andrake kronohemman 1 förmedlat 3/4 i
Gryts skiär belägit.

    Notarum Explicatio

Numero                               qvadrat alnar Tunnor Kappar höölass
    Östra gierdet
1. Sandblandat swartmylla        4169            -        9 ½
2. Öhrjordh leerblandat            10102           1        14
3. Dungjordh                             4032            -         9

    Södra gierdet 
4. Dungjordh                             2150             -        5
5. Leerjordh                              15807            1        4 
6. En täppa dungjordh               8890             -        20
7. Grund sanjordh                     7692              -        18
8. En hummelgårdh af 150 stänger

    Hööängh
9. Hårdwals höö                                            -        -            7
10. På Wrångöna blawall                              -        -            5
11. Röd och wass                                          -        -            4  
12. Jbidem skiön löfskough och bete till 4 koor

    Fiskewattn
13. 4 sillelekestellen om wåren och sommaren
14. 15 sommar fiellfiskewarp 4 dito 5 öde
15.1 winter sillewarp jttem 25 fiellfiskewarp
    annat smått fiske med stödningh rössior krok
    garn och nät

    Sommarbeter för 8 stycken koor
16. På Biörkholmen 8 dags bete
17. Ramsholmen 4 dags beten
18. Kråksholmen 3 dags bete
19. Hemöna till 9 ungnöt och
    2 hästar.

    Beter för 16 miölkfåhr
20. På Runskiär
21. Giethålmen och somblige åhr
    på Hemöna

(Högra spalten:)
    För 38 stycken fåhr
22. Slinderholm: 5 fåhr bete
23. Vtterholm: 4 beter
25. Långholm 3 beter
26. 2 Lindholmar 4 beter
    Jngemundsholm med
    ett skier 2 i stora Näse
                                wyken
    Sigges holmen 4
    Äppelskiär 8 dags beter
    Skiötholmar 2 kalfe
    beter i Lilla Näsewy-
    ken belägen

    Fougelfänge
27. /emellan/ Vtterholmen och Biörkholm
    och
28. Lång holm och Biörkholm
29. Kräkholm: Slinderholm
30. Slunderholm och Ramsholmen

    Skoug
På hemmöna fångh
stafwer och wedebrand effter nötorfften.

Jngen fambnewed till salo. Fiskewatten till denne gården är ganska ringa,
fast än dett till talet är mycket föruthan, dett intet homme, rössie, mierde, eller
katzeståndh fins här till, uthan måste till hafz med tårskingh och skiöteläggningh,
fiske siellies till Norkiöpingh siöö wägen 12 myl, till Sorkiöpingh 5 myl,
till Stockholm 30 myl, dyt smöör, ost talgh kiöth sällies.

(Text på kartbilden:)
Ängelholms öön
Getholmen lyder till Ängelholm
Eekholmen
Runskiär
Torrön till Ängelholm
Torpet Diurudden på Högz öön
Gran och talleskoug
Ekebacke
Wrångön
Lindholmen
Slinderholmen
Ramzholmen
Kräk holmen
Hönsholmen
Runskiär
Biörkholmen
Åhselholmen till Jdöö
Begges wärk skiär
Lågholmen
Vtterholmen

Scala Ullnarum
Afmätt och förferdigat Anno 1695 aff
Jacob Wernsteen