D19_057

(Kartakt inskannad i flera delar.
D19_056 baksida
D19_057 Text Notarum Explicatio och övre delen av kartbilden
D 19_058 nedre delen av kartbilden
)

(Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer Rullerum j Ringerum sochn
och Hammarkindz härad
J Östergiötelandh

(Text t.h. om kartan:)
Rullerum beståhr af 2ne skatte- och ett frelsehemman
A. Ett skattehemman om 5 stänger 1 ahln.
B. Dito ett frälsehemman om 3 stänger förmedlat till ½ updragit cronan i wederlag e-
    mot Swensmare.
C. Dito ett skattehemman om 7 stänger 4 ahlnar

    Notarum Explicatio
                                                            A                                    B                                    C
                                                        Tunnor Kappar Höölass Tunnor Kappar Höölass Tunnor Kappar Höölass
1. Östra gierdet sandmylla                    5        9                        3        1 ½                        7        29 
2. Sandjordh                                          2        5 1/4                  1        7 3/4                      3        7 3/4           
                                             Summa     7        14 1/4                4        9 1/4                     11        4 3/4

3. Wästra gierdet god leerjordh            1        24 3/4                1        2 1/4                      2        25 1/4
4. Sandjordh                                          -        6 3/4                  -         4                            -        10
5. Swartmylla                                        -        29 3/4                -        17 1/4                     1        12 ½
6. Leerjordh                                           -        17                      -        10                           -        26 ½
7. Täppan som ligger i ängen Maada    -        19 ½                  -        11 ½                       -        29 1/4           
                                              Summa    4        1 3/4                  2        13                          6        7 ½

    Täppor som äro vppgiorda i deras hagar
8. Sandjordh                                         -        5 ½
9. Dito leerjordh                                   -        12 ½ 
10. Dito                                                -        10 1/4
11. Dito sandjordh                                -        16 
12. Sandjordh                                       -        -                        -        8 1/4
13. Dito                                                -        -                        -        12
14. Täppa sandjord                              -        10
15. Dito                                                -        27 3/4
16. Dito                                                -        25
17. Dito                                                -        20
18. Sandjordh                                       -        -                        -        -                            -        14

    Noch wretor
19. Sandmylla                                       -        -                        -        -                            1        2 ½ 
20. Dito                                                 -        -                        -        -                            -        14
21. Dito sandjordh                                -        14
22. Dito                                                 -        8

    Ett torp
23. Sandjord öhrblandat                        -        -                        -        22 jbidem
24. Täppan leerjord                               -        -                        -        24 1/4
25. Täppan sandjord                              -        -                        -        -                            -        10 1/4
26. Dito                                                  -        -                        -        -                            -        23 ½
27. Dito                                                  -        -                        -        -                            -        14
28. Täppa sandjord                                -        11
29. Dito                                                  -        10 ½                                                                                            
                                             Summa    5        12 ½                2        2 ½                        3        14 1/4   

A. och C. hafwa ett torp ihop nembligen
30. Leerjord                                         -        27
31. Höö                                                -        -            2

    Ett båtsmanstorp
32. Hafwer åker sandjordh                  1        1
33. Höö dito                                         -        -            2

(Texten fortsätter t.v. om kartbilden:)

    Höö                                              Höölass  Höölass  Höölass                                     
34. Bancksätter hårdwall                  5            3             8
35. Booslätta sterting                        2 ½        1 ½         4
36. Mada hårdwall                            2 ½        2             3

    Humpar
37. En hump hårdwall                        -            1            -
38. Dito een hårdwall                         2            -            -
39. Hasth en hump som åboerne i Chiess-
    sernas
bruuka och gifwer                -            -            3
40. Biörnkierret starr                          1            1            2
41. Nyröga starr                                  -            -             4
42. Dito en afswediat hårdwall           5           -             -    
43. Stoor engen hårdwall                    8           -             -
44. Dito hårdwall                                -            4            -
45. Starr                                               -            2
46. Bresätter hårdwall                         -            -            16
47. En hage, der uthj åtskillige små
    parcker som bergas                        3 ½        -            -
48. Dito Dahls humpen, mawall        2 ½        -            -
49. Een hage som bergas hårdwall     -            5            -
50. Een hage hårdwall                        -            -            8
51. En lyten kalfhage
52. Een wreeta hårdwall                    6            -            -
53. Dito en lyten hårdwall                 2            -            -
54. Yxnelkierret starr                         -            -            3
55. Sågqwarns hagen hårdwall          -            -            4
    Dito starr                                        -            -            3
56. Kåhlslätta hårdwall                      -            4            -
    Dito på täpporna wid torpet
    hårdwall                                         -            3            -

    Skiön löfskoug och skiönt
     mulebeete för ökar fäboskap
    fåhr och gietter, med medel-
    måttit swediande, sampt skoug
    till fång och wedebrand, jemb-
    wähl uthuustimber och nöd-
    torfftigt sågetimber, till een
57. sågeqwarn som för tyden nöd-
    wändigt skall repareras.

    Fyske ganska ringa med katsor och miärdar
    i By- och Hrunsiöhn.

    Uppå denne byhns ägor
     kunde förminnas på et
    ett och annat ställe jern-
    malms streck i Bergen wara
    på wästra sidan om becken.
    Böndera hafwa sedermera
    tentando begynt bryta äfen
    som widh nästa by Norrum
    hwilken utskeppas till
    styckebruket Näferqwarn.
    Till stranden är godh och när
    wägh, wynter och sommar;
    sampt nödh-torfftigh
    kåhleskogh der dugeligh malm
    finnas kan.

    J fordna tyder är silfwer-
    malm tentando upbruten
    i berget imällan sågeqwarn-
    nen och torpet Biörnsmåhla
    på östra sidan om becken.

    Mera widh denna by at förmähla
    kan ey finnas, emädan kähre-högge,
    och såge-timber till sahlo, är
    uthugget i stället är många åker
    lyckor och änge stycken upgiorde
    att boskap och sädh slickt ähr-
    sättia kan.

    Handel med kiött, talgh, ost och smöhr
    brukas medelst siööwägen 20 myl
    till Stocholm.
    Till Norkiöpingh illack wäg 2 myl
    dito landzwägen 3 myl.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Grensnäs ägor
Norrums och Helgelöts ägor
Strans ägor
Strandz ägor stota in till
(Texten fortsätter på nedre delen av kartbilden D19_058.
Text längs vänstra sidan av kartan:
)
Ålle bråta ägor in till på denne (...sidan)

Skiön löfskoug
Twistig parck oafdömbd
Twistig parck oafdömbd
En hump till Stoora Näs i Mogata sochn
Sandtorpet
Yxnekierret
Skräddareswedian
Bysiön
Gran i delderna sampt lööfskoug, på bergen talleskoug
Sågqwarn
Högras måse
alkier
Biörnsmåhle
Stoora Degermåsen

(Karttexten forsätter på D19_057)