D19_060

(Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer Swällesta i Kudby sochn och
Bierkins härad j Östergiötland

Swällesta beläget på Slättbygden beståhr
af 4 hemman

A. En heel frelssegårdh om 4 ½ stångh
B. En half frälssegårdh om 2 stänger
C. En heel cronogårdh om 6 stänger
D. Dito en heel cronogårdh om 4 stänger

    Notarum Explicatio
                                            A                            B                             C                            D                         Summa
                                        Tunnor    Höölas  Tunnor      Höölass  Tunnor    Höölas  Tunnor    Höölas    in alles
                                              Kappar                    Kappar                 Kappar                   Kappar            Tunnor kappar
1. Norra gierdet
    Leermylla                    3    4 30/33            1    12 7/8               4    6 18/33            2    25 28/33          11    18 
2. God leerjordh              1    14 30/33          -     28 28/33           1    30 18/33          1    9 23/33            5      20
3. Dungjordh                   -    15 27/33           -     7 1/33               -    21 2/33            -    14 2/33             1      26
4. Öhrjordh                      -    9 18/33            -    4 8/33                -    12 24/33          -    8 10/33             1      3
5. Hafrejordh i hagarna                                 -    28 156/219        -    29 77/219        -    25 22/219

    Södra gierdet                                                                         
6. Leermylla                    1    31                    -    28                      2    20                    1    26                    7    9
7. Godh leerjordh            2    20 3/11            1    5 5/11               3    16 4/11            2    10 10/11           9    21
8. Sämbre leerjordh         1    12 26/33          -    19 23/33           1    26 2/11            1    6 26/33             5    1

    Uthj lyckan
9. Leerjordh                    1    22 2/11            -    23 3/11              2    5 9/11              1    14 6/11            6    1 9/11
10. Tallejordh                 1    2 10/11            -    15 14/33            1    14 6/11            -    31 1/33            4    -

    Höö
11. Bla och hårdwall                            14 3/4                    6                            18                           12                50 3/4 lass

                                                    A                            B                        C                         D
    Beete uthj hagen till            Koor 6 stycken    Koor 3 stycken    Koor 9 stycken    Koor 6 stycken
    3 koor och 2 hästar            Hästar 4  stycken  Hästar 2            Hästar 6  stycken    Hästar 4 stycken                                                  

12. Jngen skough till fångh    Skogh                    Skogh            Skogh till                Skogh
    eller timber uthan rin-        ringa                      ingen              fångh och               till småt
    ga till wedebrand                                                                     wedebran               uthuus tim-
    på utmarken                                                                                                           ber samp
                                                                                                                                   fångh och
                                                                                                                                   wedebran
Denne by är belägen utmed landzwägen åth färgestaden
jfrån Norkiöpingh 2 1/4 myl, derest de och mahla sin mäld.
Till Sörkiöpingh 1 myl. Till kyrkian ½ myl.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Åswittings ä-gor
Klinks ä-gor
Höcker-sta ä-gor
Sörby ä-gor
Landzwägen åth fergestaden
Frista krog oh bys ägor
Stenswa ä-gor

Ödelagd lyckemark
Ödelagd lyckemarck med skrint bete
Små en och talleskough
Höglid wall
Medelmåttig god beteswall
God betesmarck sidlendh
Skrin betesmark
Skiön gran och talleskough
Suinewall mehren-dehls upgrafwen - till felltorf
Ättebackar
Tufwig hårdwall

Scala Ulnarum
Afmät och förferdigat Anno 1694
aff
Jacob Wernsteen