D19_062

(Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer Eeneby i Styresta och
Bråbbetompta i Furingsta sochn och Lösings härad
J Östergiötelandh

Eneby beståhr af 1 kyrkiohemman A.
B. 1 Prästehemman så och ½ arfs och egit
    hemman som långeliga tyder sedan al-
    deles är afhyst och underlagdt de
    andre hemmanen sampt heela rän-
    tan der af förmedlat och inlagdt.
    Som nu tilsammans giöra 3/8  3/8 crono.

    Notarum Explicatio
Numero                                                  Tunnor Kappar Höölass
    Wästra gierdet hwardera
1. Sandblandat leera der ibland 2 tunnor
    leer och klappsteen                               4        12
2. Dungjordh                                             1        14
3. Spykleera                                                        21
4. Östra giärdet, dungjord                         1        17
5. Sandblandat leera, sampt der
    af 2 tunnor klappsteens jordh                4        3
6. Spykleera                                               1        3/4
7. Jtem een täppa i ängen af
    tiärff dungjordh                                      1        2
8. Soldatetappan öhrjordh                           -        6
9. Hemängien hårdwall                               -        -            6
10. Fnugg och stertingswall                        -        -            5
    Uthj Biärby ängh hårdwall                      -        -            2
11. Twänne hagar samfelt, med
    skiön fånge skough beete ringa wede bran
    till hwardera gården 6 koor
    - 4 hästar. Åkern brukas 3 tunnor med paret.
    Gärdesgårdarna häg/nas/ med trinne och stafwer
    hwilket merendels tillyka med timber och wedebran
    hämptas på häradzmarken Kåhlmåhlen 3 myl.
    Till Norkiöpingh 3/4 myl god wangn wägh.
    Flere lägenheeter äro ey att finna.

(Text i spalten t.h. om kartbilden:)
Bråbbetompta 2nne cronohemman af lyka stoor-
leek hwilka hafwa ägor och tillhörigheter som föllier

        Notarum Explicatio
Numero                                                A                            B               
    Östra gierdet                            Tunor kappar Hölass  Tunor Kappar Höölass
1. Good leerjordh                            2        14                    2        14
2. Sandjordh                                    -        29                     -        29
3. Dungjordh                                   -        28                     -        28
4. Öhrjordh                                     1        17                    1        17

    Westra gierdet
5. Sandblandatt leera                        5        13                    5        13
6. Dungjordh                                    3        14                    3        14

    Ett såldatetårp hafer åker
7. Dungjordh            17 kappar
   
    Hööäng
8. Hårdwall                                        -        -        8 ½          -        -            8 ½
9. En beteshage tillsammans af 8 koobeter.
    Åkeren brukas 3 tunneland med 1 par dragare
    gierdes gårdarna hägnas med trinne och stafwer hwilket
    mehrendels tillika med timber och wedebrand häm-
    ptas på häradzmarken Kåhlmålen 3 myhl der ifrån
    Till Norkiopingh 3/4 myhl god wagnwägh.
    Flere lägenheter äro ey att finna har widh.

(Text på kartbilden, runtom medsols:)
Kålsta ägor     
Egby ägor stöta hyt   
Jdingsta ägor
Prestegårds äng
Malmä stöta till
Gummeby ägor

Scala Ulnarum
Affmät och förfärdigat Anno 1693 aff              
Jacob Wernsteen