D19_065

(Kartakt inskannad i flera delar.
D19_063 och D19_064 baksidor
D19_065 och D19_066 kartbild och text
)

(Rubrik:)
Yxenöön uthi Skiellwyk sochn och Hammarkindz häradh belägen

(Text t.v.:)
Geometrisch Description öfwer 6 hela gårdar på Yxenöön af hwilka 4 crono
och twenne frälse som nu äro refningh underkastade och till halfwa mantahl
förmedlade

    Notarum Explicatio

Numero  Öfwerbo                                                A                                    B                                C
                                        Jmpediment Qvadrat  Tunor kappar Höölass  Tunor kappar höölass  Tunor kappar Höölas
1. Hemgiärdet sanjordh        312         10841        -       8 1/4                     -       8 1/4                    -        8 1/4
2. Dito leerjordh                 2796         55797        1      10 ½                     1       10 ½                    1       10 ½
3. Dito dungjordh               2091         31504         -      24                          -       24                        -        24
4. En enskylt åker dito                         1643                                                                                    -        3 1/4
5. Södra giärdet sanjordh                    13250         -       9 3/4                     -       11 ½                    -        9
6. Dito leerjordh                                  17723         -       13 ½                     -       13 ½                    -        13 1/4
7. Dito dungjordh                                10841         -       8 1/4                     -       7 1/4                    -        9 3/4
8. Kungsgiärdet sanblandat leera        16299         -        -                           -       20                        -        17 1/4
9. Enskylta täppor af öhrjordh            8213           -        4 ½                       -       3 3/4                    -        10 ½
10. Dito                                               18489         -        11 3/4                   -       24                        -        6 ½
11. Dito                                               10621         -        10 ½                     -       8                          -        5 3/4
12. Dito                                               4927           -        -                            -       11 1/4                  -        -
13. Hööängh hårdwall                                                                    12                                 12                                12
14. Starrblandat                                                                                2                                  2                                  2
15. Sältingh                                                                                      6                                  6                                  6
16. J Tåmpterna mawall                                                                   1                                  1                                  1

17. Fiske sillenotewarp 3 aldeles öde o Jtem gambla katzeståndh
18. Ekelfiskewarp 6: Somblige åhr när siöön är mycket upp
19. Leekefiske i Maren af mört och yd, som nu är mehrendehls törr, och kan man der my-
    ket ringa emot wanligheten bekomm, /allenast/ när siön är den tyden fisken leeker mycket up.
20. Pempe warp åthskillige, derest man fordom syck bekom, men nu ringa fiellfisk
    fångas. Bete till hwar gården för 2 hästar 12 koor föruthan ungnöte och får.
    Skough till fångh och wedebrandh. fordom warit skoug till swediande och fambne-
    wed som nu är uthuggen och förbuden.  

(Text i högra spalten:)
Fiskewatten är till desse gårdar ansenligit och myc-
ket, men slår här som annorstädes mycket felt, inga
cahne, rössie, eller miähleståndh finnes hwarken bru-
kelige eller obrukelige. Vthom åker och ängh, berga dese
sigh med törskande, och skiöteläggiande, fierran till hafz:
Fisken sällias till Norkiöpingh. Fåhr och bodskap
som slacktas om wåren föres kiöttet åth Stocholm
Jnga fleera lägenheeter äro här wyd att förmäh-
la Generaliter öfwer Yxenöön

(Texten fortsätter under D19_066)

(Text på kartbilden, som delvis fortsätter vid D19_066, här inom parentes:)
Ladugården till Diursöö
Diursöö ägor
Yxneöns ägor
Tårpet Ymneudden
Tårpet Kråke(...lundh)
Torpet Brewyken
Afswediat
Afswediat
Små löfskoug sampt ung tall och gran
afswediat
Skiär-gie gård emellan Öfwerbo och Nederbo
Brenselgiärdet
Skoug (af gran tall ahl och något berke)
Måse
Torpet Sundhaken
Rumsgiärdet
Nederbo
Glåseb täppan
Vgleön
Torpet Sandholmen
Öfwerbo                            
Ängen Sandholmen
Ström sundet
Lagnöö
Båthuus
Lagnöön

Scala Ullnarum
Afmät och förferdigat Anno 1696
aff Jacob Wernsteen