D19_066

(Kartakt inskannad i flera delar.
D19_063 och D19_064 baksidor
D19_065 och D19_066 kartbild och text.

Karttexten fortsätter här från D19_065:
)

     Notarum Explicatio

    Öfwer Nederbo
Numero                                                                          D                       E                        F
                                                Jmpementer Qvadrat  Tunor   höölass  Tunor   höölass  Tunor    höölass
    Hemgierdet                                                                    kappar              kappar               kappar
1. Sanblandat leera                             -        32709        -    17 ½           1    11 3/4           -    23 ½
2. Brenslegärdet öhrjordh              1536     62789         1    29 1/4        1    3                   1    15 1/4
3. Kungs giärdet sandblandat leera 588      47256         1    6 1/4          -    29                 1    8 3/4
4. En täppa öhrjordh                          -        3613            -    8 1/4          -    -                    -    -
5. Glåsebo täppan                                        21993         -    9 ½            -    -                     1    8 3/4
6. Hagudz täppan Dito öhr                          10074         -    -                 -    23                   -    -
7. En täppa Dito                                           2628           -    6
8. Hööängh Stoorängen hårdwall                                                    12                    12                        12
9. Sältingz wall                                                                                6                       6                         6
10. Starrblandat                                                                                2                       2                         2
11. Tåmpterna hårdwall                                                                   1                       1                         1
12. Jtem sälltingh                                                                             ½                      ½                        ½

13. Fiske eckelfiske i Maren när siön är upp Jbidem lekefiske af mört och
    ydh forna tyder i ömnogheet, men nu mycket ringa, hälst när siön är i leke-
    tyden uth, emädan Maren är då mehrendehls törr. o Jbidem gambla /katsestånd/
14. Pempenotewarp åtskillige hwarest man kunde undertyden syck bekom-
    ma, men fångar för tyden ringa fiellfisk. Bete till hwardera gården till ett
    par hästar 12 koor föruthan fåår och ungnöte. Skough till fång och wede-
    brand, och något uthuustimber. Fordom brukat skougn till fambnewedh
    jemwähl swediande, till hwilket lägenheet än fuller fins men är förbudit. 

(Text i högra spalten:)
    Jbidem en ängh som alla gårdarna warit lyka participerade
    uthi, och bergas nu under Diurssöö, hwilken i medel-
    måttigh åhr gifwer
                                                                                    Tunor kappar Höölass
15. Hårdwall                                                                  -        -             10              
16. Mawall                                                                     -        -             20
17. Sälltingswall                                                            -        -             10
    Hwilket höötal effter åhrswäxten kan förminskas
    och förhöyas, till fierde parten

    Torp som göra dagzwärken till Diursöö
18. På wästra udden Sundhaken hafer åcker sanjordh    -        4
19. Sandhålmen                                                               -        10
20. Ömmeudden hafwer intet till åker eller ängh
21. Lång-näset hafer ey heller någen åker eller ängh
22. Brewyken hafer åker öhr                                           -        4                                 
23. Dito höö hårdwall                                                      -        -            ½
24. Kråkelundh hafwer ingen åcker eller ängh
25. Tåmnesås udd ey heller åker eller ängh
 
(Text på kartbilden, delvis överlappnde från D19_065:)
Tårpet Ymneudden
Tårpet Kråkelundh
Långnäset
Torpet Brewyken
Skiär-gie gård emellen Öfwerbo och Nederbo
Brenselgiärdet
Skoug af gran tall ahl och något berke
Wrångöön
Wrångsunnet 
Nederbo
Glåseb täppan
Tomeses udde
Miöö sundet
Lagnöö Båthuus
Lagnöön

Scala Ullnarum
Afmätt och förfärdigat Anno 1696
aff
Jacob Wernsteen