D19_068

(Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer Äspöön i Skiellwyk sochn Hammarkindz härad
och Östergiötlandh

Espöö krono hemman 1 förmedlat 3/4 i skiäran belägit
förtyden under Ängelholms sätery

    Notarum Explicatio

Numero                                            Tunor Kappar  Höölass
    Wästra gierdet
1. Goodh leerjordh                7000      -        16
2. Dungjordh                        10631     -        24 ½

    Östra gierdet
3. Spykeleera                        25826     1        27

    Täppan
4. Dungjordh                        6570        -        15

    Hööängh
5. Hårdwall                                          -        -            6
6. Sältingh                                            -        -            2

    På öyerna beter för 12 nöth och 2 hästar sampt några får.
    Skough till wedebrandh och gärsle aff tall och gran.

    Fiske
7. Fielfiskewarp med abborre noth 7 stycken
8. Ekelfiskewarp 4 tagh utj Smewyken    

Fiskewatten ar till denne gården ganska ringa för-
uthan at dett slår elliest här som annorstädes myc-
ket felt inga lahne rössior miehla eller katze-
stånd finnes hwarken brukelige eller obrukelige
uthan födan hämptas med tårskande och skiöte-
läggningh fierran till hafs, derest dee hela fiske tyden
till skiärs ligga måste fiskewaror att hämpta,
som sällies till Norkiöpingh

(Text i högra spalten:)
Jtem af slackteboskap om hösten
föres kiottet åt STockholm. Inga flera
lägenheeter eller omstandigheter äro
här wyd att förmäla.

(Text på kartbilden:)
Lilla Snaröön
Swedieholmen
Sturholmen
Finnöö
Sändräfwel
Dahlsöön
Stoora Maröön
Aspholmen
Ekebacke
Wrongholmen
Eekholmen
Granbacke
Smewykan
Båtled ifron Söder-kiöping till Barsund
Gran och tallebacke
Bruholmen
Söderholmen
Båthus till Finnö
Gränöö af tall och granskoug
Winbötzöön till Jdöö
Torrön till Ängelholm

Scala Ulnrum
Afmät och förfärdigat Anno 1695
aff Jacob Wernsteen