D19_071

(Kartakt inskannad i flera delar:
D19_069 baksida
D19_070 rubrik och övre delen av kartbilden
D19_071 nedre delen av kartbilden och
text Notarum Explicatio:
)

Swensmara krono skiergehemman 1 mantal
updragit Gyllenstiernorna emot Rullerum
formedlat till ½ består af folliande lägenheter

    Notarum Explicatio

Numero                                Qvadrat   Tunor  Kappar hölass
                                               alnar
    Hemgiärdet
1. Lettiordh                            10232        -        23 ½     
2. Spykleera                            6674         -        15

    Södra gierdet
3. Lettiordh                            13339        -        30 ½
4. Spykleera                           2820          -        6 ½            
                                Summa  33058        2       11 ½

    Norregierdet
5. Öhrjordh                            6288         -        14 ½
6. Lettjordh                            11966       -        27 1/4
7. Spyklera                            11880        -        27

    Enliten teppa
8. Öhrjordh                            5269         -        12               
                               Summa  35403        2        16 ½

    Höö äng
9. Stoorängen hårdwall                                                    3
10. Dito stertingh                                                             2
11. Kiällhålmen mawall                                                   1 ½
12. Sanningehålmen blawal                                             1 ½
13. Kraphålmen sälltingh                                                  ½
                                                                        Summa    8 ½
    Fiske
A. 4 Sillenotwarp om winteren dito om sommaren item åth-
B. skillige pempenotswarp C. 4 ekelfiskewarp om höst och wår j wyken
    1 katse stånd ödelagdt
14. Bete på Hemöna till 15 fåhr och 2 hästar dito bete på
15. Skaftöna till 14 nöt. Jttem skough till fångh och wedebrandh, sampt
    något löfskough, dess uthan af tall och gran wed till 20 famb-
    nar som åboerne tillforende hafft att kunna uthgöra sina
    uthlagor med.

Fiske är till denna gården ganska ringa, föruthan att det
slår här som annorstädes mycket felt, inga lahne, rössiö
eller miehlestånd, finnes hwarken brukelige eller obru-
kelige, uthan födan hämptas med tårskande och skiö-
teläggiande till hafs, derest dee hela fisketyden
(Texten fortsätter i högra spalten:)
till skiärs ligga måste fiskewaror att hämpta, som sällies till
Norkiöpingh. Jtem fambneweed af tall och gran på Skaftöön
som är en wiss hielp till deras åhrlliga uthlagor.
Jtem fåhr och boskap, som slaktas, om hösten, föres kiöttet åt
Stockholm. Jnga flera omstendigheeter och läenheeter
äro här wyd att förmähla

Reviderad Anno 1730 med dhe anmärkningar
som uti dhe här wid contoiret insinuerade observation
är att igenfinnas.

(Text på denna nedre del av kartbilden, delvis överlappande från D19_070:)
Sanningeholmen
Lind-holmen
Lindersfiäln
Lind holmen
Dahlsöön
Skaftöön
Något löfskoug af bork och ahl
Gran och talleskough
Dahlsön
Vlfswyken
Vlfwykstorpet till Dahl
Korsham-mar
Desse holmar äro med berg aldeles oduglige
Kårss-holm-marna
Ödeshags torpet till Dahl
Farr-leed ifron Söderkiöpingh till Barsund
Finnön

Scala Ulnarum
Afmät och förferdigat Anno 1695
aff
Jacob Wernsteen