D19_073

(Kartakt inskannad i tre delar:
D19_072 baksida
D19_073: Rubrik, halva kartbilden och en del av texten Notarum Explicatio
D19_074 resten av kartbilden och texten
)

(Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer Finnöö, Slätöö och
Sundöö i Skiellwyk sochn och item Stoora och Lilla Getteröö i Gryth sochn
Hammarkindz häradh och Östergiötlandh

(Text nedtill under kartbilden:)
Sundet cronohemman 1 i Skäran
förmedlat till ½ i Sielwyk sochn

    Notarum Explicatio

Numero                                                            tunor kappar hölass
1. Södra giärdet lättiordh med sand                  1        11
2. Dungjordh                                                     1        1
3. Wästra giärdet lättjordh med sand                1        8
4. Jtem dungjordh                                              -       26

    En ängh belägen emällan Finnöö och
5. Sundöö af stertingswall                                 -        -            5
    Hemma wyd gården wed giärdet och änge
6. täppan hårdwall                                             -        -            2
    Fiske, skough och muhlebete hafwer denna gård
    tillika med Finnöö och Slättöö

(Text i mellersta spalten:)
    Stoora Gettröö 1 crono-
    hemman i Skiäran
    i Gryt sochn belägne

    Notarum Explicatio
Numero                                          Tunor Kappar  Höölass
1. Östra giärdet leerjordh                1        18 3/4
2. Dungjordh                                   -        7 ½
3. Wästra giärdet leera                    -        23 ½
4. Sanjordh                                      -        23 ½
5. Öhrjordh till båssmanstårpet       -        17 ½
6. Höö måssigh hårdwall                 -        -                3
7. Sälltingh                                      -        -                1 
8. På Båckhålmen                           -        -                2

(Text i högra spalten:)
    Lilla Gettreöö Dito 1 crono-
    hemman i Skiäran
    (i Gryt sochn belägne)

    Notarum Explicatio
Numero                                          Tunor Kappar  Höölass
    Östra giärdet
1. Rödleera                                    1        8 1/4
    Wastra giärdet
2. Dito rödleera                              2        9 ½
    Höö ängh
3. Måssigh hårdwall                       -        -                4 ½
4. Sälltingh                                     -        -                1 ½

    Samfälte ägor till Stoora och Lilla Gettreöö
 9. Fiske fiellfiskewarp     11
10. Ekelfiskewarp              3
11. Hamneståndh 2 aldeles ödelagdt 1sillenotewarp öde Numero 12
    På vtmarken fångh, stafwer och wedebrand af tall gran och något
    till åhrligit fambnewed dito bete till 4 koor 2 hästar, föruthan ung-
    nöte och småboskap.

    På Mielthålmen och Helghålmen bete till 8 får.
    En bäck lupit i mahren hwarest fordom warit leekefiske som hafer
    upstigit uthur Saltsiön, men förtyden är bemälte bäck igengrodt,
    så att ingen fisk kan upstiga i mahren, är och bemälte bäck sok-
    neskildnad emellan Gryt och Skiällwyk

(Texten fortsätter under D19_074)

(Text på kartbilden:)
Finnöö leedh
Dahlsön
Sturholmen till Andrake
Sandräfwel
Finnöö fiälen
Äspöö
Husöö
Finnöö
sank båtten
Finnöö
Slättöö
Swänöö lyder till Äspöö1
Winbötseöö till Jdöö
Sochne skillnaden
Sundöö
Blawasse maren
Blawasse igienwallat
Mielkholmen
Lilla Gettröö
Jdöö Husöö
Båthleed ifron Söder-kiopinh till Barsundh
Stoora Gettröö
Båssmans tårp
Bockholmen
Ahlskiär
Tärnskiär

(Kartbild med text och Notarum Explicatio fortsätter på D19_074)
_____________________
1) Svårläst text pga veck på kartan