D19_074

(Kartakt inskannad i tre delar:
D19_072 baksida
D19_073: Rubrik, halva kartbilden och en del
av texten Notarum Explicatio
D19_074 resten av kartbilden och texten.

Texten till Stoora och Lilla Gettreöö finns redovisad på D10_074.
Text i högra spalten:
)

Finnöö består af 3 cronohemman i
Skiäran förmedlade till halfwa Dito Slätöö 1 cronohemman
förmedlat till ½ af lyka stoorleek, hwilka hafwa ägor och tillhörig-
heter hwardera som föllier

        Notarum Explicatio

Littera Numero                                                            Tunor Kappar höölass
    Åker i Nårre giärdet till hwardera gården                                                 A. B. C.
1. Lättjordh med sand                                                    1        12                  5    16
2. J samma giärde een åkerslått till Slättöö emot
    den andras eenskylte täppor af flåtjordh med sand    -        12
A. 3. Lill gården A. i Finöö een af samma jordmon       -        12
4. Södra giärdet lättjordh med sand                                1        17                 5    29
5. Dito dungjordh                                                            -        11                 1    12
B.C. 6. Lill gården B. C. een täppa lättjord med sand    -        13
A. 7. Dito een täppa till A. af samma jordmån               -        14
    J ängen är mehrendehls berg och backar med
8. ekeskough dito fnuggwall                                           -        -             4                     4
9. Mawall                                                                        -        -             2                     2
10. Stertingswall                                                             -        -             3                     12
11. En rödia till Finöö af stertingswall                           -        -             1
12. Dito een till Slättöö af stertingswall                         -        -             1

    Fiske förtyden ganska ringa och af intet wärde en dehls för-
    diupt, och een dehls strömmande wattn, hwarest fisketygen
    icke kunna brukas.
13. Håmnestånd fordom 2ne till hwar gården hwilken för sin
    ofruktsamheet sällan brukas uthan bruka allenast till
    hafs 4 myhl med skiöter och tårskande.
   
    Denne öö består af bergh, moar, måsar, kiär och moras, derest
    fordom skiön timberskough warit och till fambnewed, af tall,
    gran, ahl och börke, medelst hwilket desse åboar kunna sin
    föda och utlagor hämptatt. Men nu allenast till smått
    uthus timber fång och wedebrand, sampt gåhrskough till
    fambneweed. Mulebete skiönt både för stoor och små
    boskap.
    Dess uthan hwad som bönderna skoola hafwa att wän-   
    da
till Cronones och härskapets uthlagor sampt salt och sä-
    de kiöp, måste dee ur hafwet fängta och med den handel
    dee hafwa medh smör kiöth och talgh som mehrendehls föres
    åth Stockholm om hösten och fisken till Söderkiöpingh Ber-
    tolomey tydh jtem till Norkiöpingh Matey tydh.

(Text på denna del av kartan, delvis överlappande från D19_073:)
...fiälen
Sundtopet
Kull skiär
Sundöö
(Blawasse)...Maren
Blawasse igienwallat
Kalholmen
Mielkholmen
Strömmings-holmarna

Afmäth och förferdigat Anno 1694 aff
Jacob Wernsteen