D19_076

(Rubrik:)
Geometrisk Charta öfwär Grimsta j Drotand sochn och Hammerkins härad

Grimsta sätery består af 1 skatte ½ crone
som rustas före dito ½ frelsegård Jbidem en
uthiord Gropen wyd nampn, uti Drotand sochn
och Hammarkindz häradh hafwer fölliande ägor.

    Notarum Explicatio

Numero                                    Tunnor kappar  höö lass
1. Westra gierdet leermylla           -        20
2. Starck leerjordh                        5        -
3. Dungjordh                                5        4
4. Spyk och flåtlera                      3        4
5. Tall och börkjordh                    1        30

    Östra gierdet
6. Leerjordh                                  12       24
7. Leerblandat örjordh                  3         8

    Höö äng
8. Ekängen hårdwall                     -        -            20
9. Maa och blawall                       -        -            20
10. Brooängen mawall                 -        -            3 ½
11. Spångängen mawall               -        -            2 ½
12. Slåängen sanck måsswall       -        -            2

13. Trägårds tåmpter brukas beten utj till småboskap
14. Wattentåmpten till giäss och kalfwar jbid 2ne rudedammar
    j åhn och bäcken fiske af intet wärde obrukeligit
15. Ringa skough till fång och wedebrandh, måste så-
    dant förskaffa sigh på häradz marcken 1 myl der ifrån
    Till Söderkiöpingh qwarn och kyrkian 1/4 myhl till Norkiöpingh
    1 ½ mihl
16. Tårpet Gropen en uthjordh ibidem åker
    Giäss och dungjordh                                        1        16
17. Gropängen mawall                                         -        -            3
18. Hagsätter ett tårp hafwer åker dungjordh      -        16

(Text i vänstra spalten:)
Till denne gårds cultur behöfwes
6 par goda dragare både för den styfwa
jorden, skull såsom och at hempta timber
gärsle och wedebran.
Åkren blifwer skion at bära och bruka me-
delst torfgiödsell, och gifwer 3 a 4 effter kornet.
Gärdas medh skedegärdesgårdh hwilken
åhn och bäcken mycket befodra.
Flera lägenheeter finnes ey att
up föra.   

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Solbärgia ägor
Sörkiöpyngs ägor
Lille Kåhlsta ägor
Sörkiöpings ägor
Blecksta ägor
Bågestens ägor
Närby ägor

Slåhagen godh beteswall, granskog till giärsle och wedebrandh
Slåängen, af mås-wall
Godh beteswall, jtem skiön granskog till fång, giärsle och vedebrandh
Bärgbacke
Och ängen af hårdwall, sampt ma och blawall
Eckebachke

Scala Ulnarum
Afmät och förfärdigat Anno 1693 aff
Jacob Wernsteen