D19_078

(Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer Nybble i Drotand
sochn belägit j Östergiötelandh

Nybble beståår af twenne gårdar förmedlade till halfwa.
Sahlig hertig Carls arf och egne den ena aldeles afhyst
och underlagdt den andra i bygningz friheet

    Notarum Explicatio
                                                                        Tunnor kappar höölass
    Åcker i Wästra giärdet, rölera medh sand
1. beblandat                                                        8        6
2. Godh lera                                                        2        2
3. Jttem dungjordh                                              -        26
4. Östra giärdet starcklera                                   1        8
5. Rölera meedh san beblandat                           6        30
6. Jtem flåtlera                                                     4        6

7. Höö ängh halfwerat det bästa åhret med det
    wärsta, skarpen hårdwall medh siälan gräs    -        -        16
8. Maawall                                                           -        -        14
    Jntet giärdes höö emädan det aftiudras för
    skarpet beete skull.
9. Een beteshage till 2 koor med berg och små
    liung, intet gersell wedebrand eller byggnings
    timber på 3 fiärdings wägar när, på härads marcken
    Fiske ganska ringa uthj Stoor- och Lill åhn.
    Till Norckiöpingh 1 ½ myhl och 1 ½ fiärdingswäg
    till Sörkiöpingh.
10. Een croneqwarn upbygdh och twenne andre
    qwarneståndh serdeles skattlagde.
11. Såldate torp dungjordh                    -
    Åkren brukas medh 4 par dragare.
    Gärdes medh trinne och stafwer.
    Jnga flere lägenheeter fins här wid
    hwar aff hemmanet af gårdsens
    ägor kan förbättras widare än
    att åkren kan komma i godt
    bruk och ängen wäll freas
    aff hwilkas misbruk gården
    är worden öde.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Grytas ägor
Barga ä-gor
Sohlberga ä-gor
Skiäggesta ägor
Kultorps ägor

Ängen

Scala Ulnarum
Afmat och förferdigat Anno 1692
aff
Jacob Wernsteen