D19_080

(Rubrik:)
Geometrisk Charta öfwer Stora Wännerstårp i Drotand sochn
Hämmerkins hä-
radh

Description öfwer Stoora Hammerstorp 1 cronohemman /förmedlat ½/

    Notarum Explicatio
                                                                                        Tunnor Cappar  Höö
                                                                                                                  Sommarlass
1. Östra gierdet dunghiordh                                                1        23
2. Leerblnda dungiordh                                                       3        13
3. Sandjordh                                                                        1        22
4. Skiorjordh                                                                        -        8
5. Wästra gierdet dunghiordh                                              3        21
6. Leerblanda dungiordh                                                     1        16
7. Sandhjordh                                                                      2        23
8. Wästerängen af tierf sterttingswall                                  -        -                5
9. Österängen skarp hårdhwall                                            -        -                1
10. Jtem sterttingswall                                                         -        -                1
11. Jbidem maawall medh gierdes höö                                -        -                3
12. Soldate torpp på skougen dungiordh                             -        14

f. Fiskie af föga werde i Oxe torppe siöön
    Koohagen medh tall- och granskough till gierdzle och weddebran
13. sampt nödhtorfftigt muhlbete och något till lofskogh aff biörck
14. Ett twistigt stycke af skougen, fordom legat till Stoora Wennesstorpp
    men sedan frelsse uthiorden bebygdess /är han/ medh Donationsägorna förbättradt.
15. Jtem en engh fordom säges wara abalienerat ifrån Donationen till
    frelsse uthiorden, hwilket råågången, sampt frelsse iordens fordna
    afgifft nogsampt synes byfalla. Frelsse jorden är bebygd och
    skatt lagd till 1/4 dels hemman och heeter Lilla Wännerstorp
    som är och Anno 1693 refwat och updragen cronan i wederlag
    Åkern brukas med 3 par dragare wid detta hemmanet.
    Gärdes med trinne och stafwer.
    Till Söderkiöpingh, kyrkian, och qwarns ½ myl
    Till Norkiöpingh 1 1/4 myl.
    Detta hemman hafwer utom åker och ängh intet
    widare till underhåll och utlagor, än att derest kan
    huggas någre las wedh i brante bergen, som sällies
    till Norkiöpingh.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Biärke ägor
Oxe torpe siöö
Tåby Borgh
Söderkiöpings stads ägor
Lille Wennertorps ägor

Sanck mose
Linde maa wall

Schala Ulnarum
Afmäth och förfärdigat Anno 1692 aff
Jakob Wernsteen