D19_081

(Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer Lilla Wännerstorp uti Drotand
sochn, Hammarkindz härad och Östergiötland

Lilla Wännerstorp 1/4 gammalt frelse
gifwit Cronan till wederlagh.
På slättlandett belägit består af fölliande lägenheter.

    Wästra gierdet                     Tunnor Kappar  Höölas
1. Stark leerjordh                        4        8
2. Dungjordh                               -        20

     Östra gierdet
3. Starck leerjordh                      4        12
4. Dungjord till hafreland           1        18
5. Öhrjordh                                  -        26

     Södra lyckan
6. Upplögt tallejord öfwer alt    1        -
7. Engen stertingh                      -        6
    denne äng berättes hafa legat till
    Stoora Wennertorp
8. Uti hagen beete till
    3 koor och 2 hästar.
    På uthmarken
9. Skoug till fångh och
    wedebrandh aff gran och tall.
    Åkeren brukas medh
    2 paar dragare.
    1/4 myhl till kiörkan och Söder-
    kiöping till Norkiöping 1 1/4 myl

(Text t.h. om spalten:)
Engen Numero 7 och
skougen Numero 9 äro ofehl-
bart tagne utaff Stora
Wännerstorpe ägor.

(Text på kartbilden, först runtom:)
Stora Wänners-torpss ägor räckia hyt
Söderkiöpings stads ägor stöta hyt
Täby Präste-gårdz uth-ängh

Lilla Wännerstorp
Brun
Dam
Ådrekiällor
Måse

Schala Ulnarum
Affmäth och förferdigat
Anno 1694 aff
Jacob Wernsteen