D19_085

(Rubrik:)
Geometrisch charta öfwer Kiöp i Mogat sochn och Hammarkindz häradh
j Östergiötelandh

     Notarum Explicatio

1. Kiöp cronohemman ½ /formedlat til 3/8/ hafwer åker i Norre gier-
    det sandblandat leera något sidländigt                                                 1        26
2. Jtem i Lyckan sandh /och/ moojordh, mycket grundh på
    somblige stellen                                                                                    2        8
3. Een åker täppa af sandjordh                                                                  -        23
4. Södra gierdet sandiordh medh gruus iblandh                                       2        16
5. Jtem leerblanda dunghjordh                                                                 1        28
6. Ängen af bladh och sterttingswall iblandh medh
    några små tufwor öfwerwäxt                                                                -        -                4 ½
    Till detta hemmanet ähr uthängh tillhopa medh
    Flembsta och Kefzakierr benembd ähr liggiande
    widh Bocksetter och Mehlby af måsswall
    Kiöp har 2 stenger i samma ängh                                                        -        -                1 ½
    Flera lägenheeter fins ey här till än
    inom hanck och stöör 

(Text på kartbilden, runtom medsols:)
Prästegårdz ägor möta
Nafwesta herregårdz ägor möta här
Ohlstorp ägor möta här
Oxlegårdens ägor möta här
Lille Kiöpz åkergierde möter
Tallskoug med liung ibland
Backstuga

Schala Ulnarum
Afmät och förferdigat Anno 1693
aff
Jacob Wernsteen