D19_087

(Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer Flembsta i Mogat sochn och Hammarkindz häradh

    Notarum Explicatio
                                                                   
    Flembsta består af 2ne 2/3 dehls /förmedlat till ½wa/ crono-
    hemman begge lyka stora i byamåhl
                                                                    Tunnor Cappar Sommarlass
1. Östra gierdet leerjordh något uthnär
    backarna grundh                                          8
2. Jtem sidländigh flåttleera                            8        16
3. Wästra gierdet leeriordh, uthnär bac-
    karna något medh flåttsandh belandat        9        16
4. Dunghiordh                                                 1        28
5. Jtem flåttleera                                              1        28

    Ängiarna
6. Åkerängen af skryn sterttingswall, sampt
    medh sandhtufwor all öfwerwäxt till            -        -            4
7. Storängen af sterttingswall sampt medh
    håhltufwor all öfwerwäxt till                        -        -            10
8. Een beteshage till begge gårdarna
    af bergh och några små tallar stå der
    å hwar på bergen medh liungh öfwer
    bete af föga werde.
    Till deen by finnes wähl uthmarck
    men ingen skough, som kan nyttias till
    fångh och wedebrandh, muhlbete gan-
    ska ringa emellan bergen. 

    Special Description
    Gården A. hafwer åker i Östra
    gierdet leerjord något uthnär bac-
    karna grundh                                               4        -                -
    Jtem sidländigh flåttleera                            4        8
    Åker i Wästra gierdet leerjordh uth
    när backarna något medh flåttsand
    beblandat                                                    4        24
    Dungiordh                                                  -        30
    Jtem flåttleera                                             -        30
    Äng i åkerängen af sterttingswall sampt
    medh håltufwor all öfwerwäxt till               -        -                2
    Jtem i Storängen af samma beskaffenhet    -        -                5
9. Een lyten kalftappa

    Cronogården B. är lyka stort medh
    A. uti alla wilckor och lagenheeter
    både i åker och ängh uthmarck.
10. Ett Båtsmåns torpp medh trenne små
    lyckor som är bygdt på bysens uthmarck
11. Lettiordh                                                    -        12
12. Den andra lyckan af samma jordhmån      -        17 

(Text i högra spalten:)
Een uthängh Räfzsekier benembd af wide och ahle
skough öferwäxt är liggiandes widh Back-
sätters och Mehlby äng orj tillhopa medh Kiöp.
Kiöp har 2ne stenger och Flembsta 4 stänger
hwardera af måsswall                                                 3
Åckeren giödes med torf och giödzell
gierdzgårdarna hägnas med trinne och stafwer
3 tunneland upbrukas med ett paar dragare
till kiörkan 1/4 myhl till qwarns 1/4 myhl
Till Norkiöping              2 myhl
Till Söderkiöpingh        1 myhl   


(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Långrims ägor möta här
Een kyrkioiordh till Mogata
Cappelans ägor mota här
Oxlegårdens ägor möta här
Ohlstorps ägor möta här
Måsedahls ägor möta
Gottstens ägor möta på denne sydan    
Häggetorpps ägor möta här

5 stena röör
Vthmarck med små eene- och granbuskar
Torpp
Granbacka
Afswediat parck
Sidländig marck med talbuskar               
Swedh

Schala Ulnarum
Afmät och förferdigat Anno 1693 aff Jacob Wernsteen