D19_088

(Rubrik:)

Geometrisch Charta öfwer crono ängen Spinkesnäs i Ham-
markins häradh och Mogata sochn belägen j Östergiötelandh

Spinkenäs är slagen
till Holmby rusthols
augment och kan i medelmåttig
åhr gifwa höö som föllier

    Notarum Explica-
            tio

                                        Höölass
1. Hårdwall god                3
2. Maawall                       12
3. Måsswall                      4 
4. Stertingswall                3

Jtem på udden är bethe
emällan bergen till en häst

(Text t.h.:)
Har widh är att merkia att
denne ängh kan åhrligen för-
bättras, som tillförende
hafwer legat så godt som
för fää föth och aff bon-
den jbidem höst och wår grund
bet worden det iag widh skatt-
läggningen på minte bleff
lyckwist effter de äldste nämb-
mennernes utsågo som upfört är
Fyske aff ringa werde och kunde
intet skattläggas utan boonden
brukar det fät han håller wård
om ängen.

(Text på kartbilden:)
Wählä ägor
Lacus Slätbaken
Höglydh och skarpen wall
Hardwal god
Eek och gran skogh
kärpus
Mawall god
Måswall
Sterttings wall
Ladan
Yxeltorpe wyck

Scala Ulnarum
Afmät och förferdigat Anno 1695
aff
Jacob Wernsteen