D19_089

(Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer Lund i Mogat sochn och Ham-
markins häradh j Östergiötelandh

Lundh 1/4 heman

    Notarum Explicatio
                                                 Tunnor Kappar  höölas
1. Norra gerdet röölera                2        2 ½           -
2. Södra gerdet dunghjordh        1        11 1/4        -
3. Börckjordh                              1        7 ½            -
4. Öhrjordh                                  -        14 ½          -   
                                    Summa    3        1 1/4

    Hööängh
5. Stertingswall                            -        -                4

    Skogh finnes ingen ey häller
    något utrymme mycket mindre
    någon betes wall finnes höö widh.

(Text på kartbilden:)
Mogata prästegårds ägor
Huusby ägor
Brunby ägor   

Schala Ulnarum
Afmät och forferdigat Anno 1695
aff
Jacob Wernsteen