D19_092

(Rubriken kan läsas på D19_091:
Geometrisch Charta öfwer Nafwesta belägen
vthi Hammarkins härad och Mogata sochn)

Nafsta består af 2ne heela hemman
lyka stora     { gammalt frälsse 1
                     { Skatte                1

    Notarum Explicatio
                                                                                Tunnor kappar      höölass
1. Wästra gärdet    Leerjord                                        2        5/8                -
2.                           Sandblandadt leera                        1        4 1/8             -
3.                           Talljordh                                        1        27 11/16       -        
                                                         Summa in alles   101      7/8  

4. Östra gierdet     Leerjordh                                        2        17 1/4          -
5.                           Talljordh                                         3        2 3/8            -          
                                                         Summa in alles    11       7 1/4

6. Trägården jntagen utaff Wästra gierdett leerjord      1        16
7. Kåhlgården Jntagen aff Östra gierdet leera               -        16      
                                                                    Summa      2        -
8. Änghar Holckängen    hårdwall                                -        -                  4
9.                                     sterting                                  -        -                  4
10. Skarptäppan              hårdwall                                -        -                 10
11.                                   sterting                                  -        -                 10
12. Spiutkiärret               starr                                       -        -                 6                                      
                                                                      Summa    -        -                34 

13. På skougen finnes fång och wedebrand samt smått
    uth huus timber och något gran bork och ahleskoug
14. Uti Hagen finnes beete till 4 hästar.
15. Torpet Bäcken hafwer åker
                                 uti första täppan dungjord           -        15 ½
16.                            Dito andra täppan dungjord        -        18 1/8
17.                            Höö hårdwall                              -         -                4
18. Rääfbrincken hafwer åker
                                 i första tappan dungjord              1        6 3/4
19.                            Andra täppan biörkleera              1        5
20.                            Höö hård                                      -        -                3
21. Siöängen hafwer åker uti
                                 första täppan biörkjord                -        19
22.                            Andra tappan öhrjord                  -        7 ½
23.                            Höö                                              -        -                3
24. Diupdahlen hafwer åker uti
                                 första täppan biörkjord                1        6 1/4
25.                            Andra täppan talljord                   -        27 1/8
26.                            Höö                                              -        -                4                                                        

(Text i spalten t.h.:)
Gårdsens åkrar kan brukas medh
4 paar dragare.
Ängiär och gierden hägnas med stafwer och trinne.
Jnthet fiske ey heller lagenheet att
byggia flere torp.
Gården är belägen uthmed Stegeborgs
landzwägen 1/4 myhl till kiörkian
Till qwarns              3/4 myhl
Till Söderkiöping    1 myhl
Till Norrkiöping      2 1/4 myhl 

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Huusby ägor
Holmby
Holm by ägor stöta in till
Lacus Slättbaken
Siööhags angen
Biörsåkers ängh
Borums ägor
Löfsta ägor
Torpa ägor
Torpet Steenbaka
Torpa ägor
Brunby ägor

linda
linda
linder
Torpet Diupdalen
Torpet Siöängen
Nya wägen
Gambla wägen
Ryttarens ängh
Holm by
starr
starr ängh
Torpet Steenbaka
Stoora landz-wägen ifrån Norkiöpingh till Stegeborgh
Torpet Rafbrinken
En twisteparck
Denne broo är hornsiähl
Efter wägen Löffsta häfd
Een lång stående steen om 1 ½ aln
Broon är hornsiähl

Scala Ulnarum
Afmät och förferdigat Anno 1695 aff Jacob Wernsteen

___________________
1) Underlig summering