D19_095

(Se även D19_093: baksida och D19_094: rubrik)

Gåttsteen 2ne heela hemman
förmedlade till 3/4 delar hwardera
Numero
    Hafwandes hwardera åcker i Norra giärdet
1. Leera med klappersteen på somblige ställen                7        3
    Södra giardet
2. Leerjord                                                                        6        1
3. Jtem dungjord                                                               1        14 ½
D 18. Hafrelandh upbruten dungjord                                1        -
o. Jbidem - ny vpgiord åckertäppa på uthmarcken            -        16

     Höö på Åängen
4. Sterttingswall med blawall ibland                                -        -            6
6. Hårdhwalds höö på åckerängen                                    -        -            3
7. Mawallshöö på Hollmen                                               -        -            1 ½
5. Wåmengen sterttingswall med tufwor                          -        -            4 ½
8. Ny torp engen skarpen hårdwall                                   -        -            2
A.9. Eenn beetes hage till hwardera gården med bärgh
B.10. och ung granskough, tillbeete föga af wärde.
    Fångeskough myckit ringa, men något gåhr skough
    till weedebrand.
    Fiske ganska ringa med näth och miärdar i åhn, när
    som stämmes wyd hälla, elliest är åhn så diuup
    att man intet fisketygh kann bruuka i dän samma.

C. Wastorp ½ cronohemman förmedlat till 3/8deelar
    hafwer åcker i Norra giärdet
11. Leerjord                                                                      3        -            - 
12. Jtem dungjord                                                            1        2            -
13. Södra giärdet leerjord                                                2        16 
14. Jtem flåttleera                                                             -        24
15. J een lycka dungjord                                                  1        1 ½
16. Ödes ängen sterttingswall                                          -        -            2
17. Beetes hage af bärgh, något tallskough, men ringa beete
    till 3 koor. Giärdsle och wedebrandh sampt timber
    måste hämptas för penningar 1 eller ½ myhl därifrån
    Åckeren såss hwart annat åhr och bruukas 3 tunne-
    land med 1 par dragare   

(Högra spalten:)
    Vthänger till desse gårdar
19. Widh Åsundh gårdh en uthängh Siööängen widh
    nampn, som desse gårdhar äro tillhörigh Gottsten
    3 sommarlass aff 6 stenger Åsund 2 stänger
     Holmby 4 stenger jbidem medelmåttigh hårdwall                           3
20. Jbidem Wasstorpp 6 stenger på östra sydan
     om backen emoth Åsundh 2 och Holmby 4 stenger
    der å ungefär 1 lass wäplingh.
21. Jtem i Sohlberga ägor en uthäng Löfkierr be-
    nemdh hårdwall                                                                                4
    Desse gårdar hafwa god wagnwäg till Söderkiöping 3/4 myhl
    Till kyrkian och qwarn 1/4 myhl.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Häggetorps ägor möta
Flembsta ägor möta på denne sydan
Måssdahls ägor möta här
En skatte ängh Ängs-kierr benembdh möter här
Solberga ägor möta
Wahrstens ägor möta på denne sydan

Sidländt bete
Vthmarcken
Baggebroo

(Text till lilla kartbilden t.v:)
Solberga ägor
Solberga

(Text till lilla kartbilden t.h:)
Lacus Slätbaken
Nafwesta ägor stöta till
Siööängen belägen nordost 3/4 mihl ifron Gåtsteen
Åsens ägor stöta till på denne sidan

Schala Ulnarum
Afmäth och förferdigat Anno 1693 aff
Jacob Wernsteen