D19_098

(Rubriken kan läsas under D19_097:)

Geometrisch Charta öfwer Hälla Mogat sochn och Hammarkindz härad belägen
j Östergiötelandh

(Text här under D19_098, nere t.v.:)
Hälla en odalqwarneby belägen
i Skobygden
A. Ett crono rusthåll om 6 ½ stänger
    En crono uthjordh till samma rusthåll om 1 stångh afhyst
B. En skatte utjord om 1 stångh bebygd    {denne hafwer hafft
                                                                    {2 ½ stång jord som är wunen
                                                                    {till rusthållet
C. En hehl cronogård om 2 ½ förmedlad till    } desse hafwa
                                                                 ½      } häfdat 3 stänger jordh
                                                                          } hwilken halfwa stångh
                                                                          } aff hwardera är lagd
                                                                          } till E. som hafft allenast 1 ½ stång
D. En hehl cronogård om 2 ½ stänger förmedlat till ½
    uptagen på byggnings fryheet.
E. En ½ cronogård om 2 ½ stänger förmedlat till ½
F. En miöhlqwarn serdeles skattlagdh
G. Sågeqwarn särdeles skattlagdh
    till rusthållet jbidem.
H. Sågh och miölqwarn af skattemän
    upbygdh.  

    General Description
    Notarum Explicatio

    Nårra gierdet                        Tunnor Kappar
1. Styf leerjordh                            5        23
2. Grunnd sandmylla                    2        15
3. Lerjordh                                    1        28
4. Dungjordh                                 5        -
5. Öhrjordh                                    1        6
6. Talljordh                                    1        20
7. Flåttlera                                     1        28

    Södra gierdet
8. Leerjordh                                   12        16
9. Sandblandat leera                       1        12
10. Hwyt flåtleera                           2        31

    Special Description
    J Norra giärdet. Rusthållet
    Styf leerjordh                             2        15 3/10
    Grund sandmylla                        1        ½
    Leerjordh sämre                          -        23 31/32
    Dungjordh                                   2        1 
    Öhrjordh                                      -        15 7/16
    Tallejordh                                    -        21 3/8
    Flåttleera                                     -        24 3/8

    Södra gierdet
    Leerjordh                                    5        2 ½
    Sandblandat leera                        -        17 7/8
    Whyt flåttleera                            -        26

    Vthjorderna hwardera
    Norra gierdet
    Styf leerjordh                             -        6 1/10
    Grund sandmylla                       -        5
    Leerjordh sämre                        -        3 11/16
    Dunghjordh                               -        10
    Öhrjordh                                    -        2 3/8
    Talljordh                                    -        3 1/4
    Flåttleera                                    -        3 3/4

   Södra gierdet
    Leerjordh                                    -        25
    Sandblandat leera                       -        2 3/4
    Whyt flottleera                           -        5 15/16

    Cronogårderna
    Hwardera uthj Norra gierdet
    Styf leerjordh                              -        30 ½
    Grund sandmylla                        -        12 ½
    Leerjordh                                    -        9 7/32
    Dungjordh                                   -        25
    Öhrjordh                                      -        5 15/16

(Text i högra spalten:)
                                                         Tunnor kappar   höölass
    Tallejordh                                        -        8 1/8 
    Flåttleera                                         -        9 3/8

    Södra gierdet
    Leerjordh                                        1        30 ½
    Sandblandat leera                            -        6 7/8
    Hwyt flåttleera                                -        14 27/32
   
    Åkerlyckiorna
A.11. Rusthållet en åkerlyck-
    kia af leerjord                                 1        -
12. Jtem wid Södra gierdet lerjord     -        16
E.13. Cronogården uptagit i hagen
    leerjordh                                         -        8
14. Jtem emällan begge gier-
    den suhr moojordh                         -        30
15. Till ödesgårdens åker
    biörckleera                                     -        16
16. Bredewid båtzmans torpet
    en åkerlyckia tillhopa
    med skatteuthjorden och
    cronogården leerjordh                    -        10
17. Båtsmans torpet leerjord              -        9
    Jtem tallejord och flåttlera             -        8

    Ängiarna
18. Norrängen af hårdwall rusthållet   -      -           3 ½
    Utjorderna hwardera                       -       -           ½
    Cronogårdarna hwardera                -       -            3
19. Storängen af hårdwall rusthållet   -       -           6 ½
    Uthjorderna hwardera                     -        -          1
    Cronogårdarna hwardera                -        -           2 ½
    Jtem maawall rusthållet                  -        -          13
    Utjorderna                                       -        -           2
    Cronogårdarna                                -        -           7

    Giärdes och tompthöö
    Rusthållet                                        -        -        3 1/4
    Uthjorderna                                     -        -        ½
    Cronogårdarna                                -        -        1 1/4

    Hagar
20. Till rusthållet knapt beete
    till 3 hästar
    Uthjorderna till 1 koo.
21. Cronogårdarna hafwa och hwars
    en hage och der uthj beete
    till 2 koor och 1par hästar.
22. Des utan är godt mulebeete
    på skougen sampt till fångh
    och wedebrand och skiön löfskogh af berk
    Timmer fins ringa till uth-
    huus men intet till mangårdz
    huus eller såge timber.
    gerdas medh trinne och stafwer
    åkern brukas 3 tunneland med ett par dragare
    Till Sörkiöpingh 1 myhl till Saltsiön 3/4 mihl

(Text i spalten t.h. om kartbilden:)
Missiär, ½ skattehemman afgiärdat innom Hälla
rågångh
    
    Notarum Explicatio
Numero                                                            Tunnor Kappar  höölass
    Åcker i Södra giärdet
1. Spykleera uthmed backarna öhrblandat        4        12 ½
2. Norra giärdet spykleera                                 3        10 ½
3. Södra Lillängs täppan talljord                        -        31 3/4
4. Torpare täppan dungjord                                1        28 3/4
5. Mörkstugu täppan dungjord                           1        3 ½
6. Dito ödelagd åcker dungjord                          -        14
7. Tränne små täppor af öhrjord                         -        8 3/4

    Hööängh
8. Lillängen mawall                                            -        -                4
9. Dito starrwall                                                  -        -                2
10. Stor ängen mawall                                        -        -                2
11. Fnugg och sterttingswall                               -        -                8
12. Söderhagen på twisteparcken, består af tall och
    graan till fångh och wedebran, jtem uti een däld
13. Lööfskough af börck och ahl, ringa beete
14. Gubbehagen och torpare hagen tillsamman lagde
    jbidem beete allenast till 3ne koor.
    På uthmarcken beete med grannarnas sämja, hafandes
    8 koorföruthan ungnöthe och 3 par hästar.
    Åckeren såås hwart annat åhr, och bruukas
    åhrligen med 3ne par hästar.
    Till hägn och stäng brukas fångh och stafwer.
    Denne gården är belägen ifrån nästa kiöpstad
    Söderkiöping 1 myhl ifrån sochnekyrkian ½ myhl
    qwarn hafwandes wyd Hälla. Alt wagnwägh
    Häfden är fuller uthprickat på Chartan, men
    såssom detta är ett afgiärda hemman, Disputeras
    den samma uthom hanck och stöör. Men synes twisten och den nya rågången
    orimlig emädan skatte hemmanet utan bemälte ägor ey kan bestå. 

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Hults ägor möta här
Skiälekiers ägor
Skiählel
Sörby ägor möta
Jnga skähl på denne sydan utan häfd
Twistigt
Dyngehults ägor möta här
Dynghults ägor
Ahlskougs ägor möta
Lillehälla ägor möta här

Vthmarck
Eekebacka
Eekebacka med eenebuskar
Hagestånd öde
Börck ahl och gran skogh  
Missiär
Här Misskiärrs eenskylte ägor
Säters ängh möter här

Scala Ulnarum
Afmät och förferdigat Anno 1694 aff
Jacob Wernsteen