D19_100

(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Giäddärsta uthi Wästärhusby sochn Ham-
merkins häradh
j Östergiötelandh

Geometrisch Description öfwer Geddersta byy belägen j Sko-
byggden som beståår af 3 fulla cronogårdar af lyka stoorleek i åcker och eng men i ha-
gar och tääpor annorlunda dett effterföljande Deschription förmähler, äro belägne
j Hammarkinds häradh, Westerhuseby sochn. A. är 5/8 B och C hwardera formedlade till ½wa

     Notarum Explicatio
                                                                        Tunnor Kappar  Höölass
1. Wästra giärdet dungjordh hwardera                1        9
2. Siörjordh                                                          1        24
3. Leera beblandat med mull                               3        1
4. Örjordh                                                            -        10
5. J Östra gierdet skiörjordh                                4        5
6. Leera blandat med mull                                  1        21

    Ängiarna
7. Norrängen af mawall                                       -        -            9
8. Jtem stärtingswall                                            -        -            3
9. Löötängen med ekeskoug utj af hårdwall        -        -            1
10. Jtem maawall                                                 -        -            2
11. Ekängen föge af wärde af fnugwall               -        -            1
12. Dahlängen af stärtingswall                            -        -            2
13. Desse 3 gårdars huustompter till kålgårdar.
A.14. A Bengt Larson hafwer till sin gårdh 2nne
    små beteshagar med små skoug uthj; beete
    till2nne koor
    Jtem uprifwit i åcker några små rispor
    nyligen, föge af wärde, dungjordh                    -        31           -
B. C. 15. Deremoth hafwa de andre gårdarna een
    samfelt hage wid nampn Mehllhagen och
    een särskildt som beståhr af skiönt järsle
    och muulbeete till 5 koor åth whardera.
16. En samfelt koohage med tall- gran och biörc-
    keskough utj beete till 12 koor.
17. Jtem en åckertäppa af skiörwaldh till
    hwardera                                                            -        22        -
    Deremoth har änckian Bryta widt sannöhr
    igenlagdt mestedehlen i linde.
C. 18. Jtem en åcker af skiörjordh                          -        4          - 
A.C.19. J samma hage har Oluf och enkian up-
    bygdt ett solldatetorp af dungjordh                    -        16        -

(Text i högra spalten:)
                                                             Tunnor Kappar höölass
20. Deremot har Bengt Larson in-
    hägnat sigh en lyten gräästäppa
    af stärtingswall                                                              1  
21. Sielfwa uthmarcken beståhr
    af tall, gran och biörckskough
    som duglig till giärdsle och
    wedebrandh der widh skiönt
    muhlbeete.
22. Jtem een åckertäppa widh
    Skumbo kiälla som häfdas en
    dehl till Halsta och en dehl
    till Jäddersta uthmarck
    innom Skiählsträngen af skiör-
    jordh                                                       -        -            11 
23. Brocksätters täppan som är ta-
    gen ifrån Giäddersta till härs-
    marck och en stoor dehl af den
    bästa skougen i sahlig häradshöf-
    dingens Regners tydh, men
    häfdas änu till Giäddersta
    för een särdeles skatt af
    skiörjordh                                                1        30  
   
    Härädzmarken stöter in till ägorna
    på wästra sidan om byn derest
    tages timber, fångh, och wedebran
    jbidem godt muhlebete och getegång.
    3 tunnolandh brukas medh ett par
    dragare
    Gärdesgårdarna hägnas medh
    skedegerdes gårdh jtem hagh.
    Jntet fyske eller andra till lågor
    till hemmanetz förbättringh
    widare än ofwan förmält är.
    Sin föda och utlagor hafwa
    desse hemman aff åkren och
    boskap att intes ödesmåhl fruchtas.
    Till Norkiöpingh öfwer ..dden 2
    Dito stora landswägen 3 myl

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Bråttsätters ägor
Wåhltorps ägor
Twardala ägor mööta in till
Hälle ägor
Saalsta ägor
Hageby ägor
Halsta mååse
Härass almenningh mööter in till

Nårr ängen
Lööt ängen
Moohagen
Ekängen
Koohagen
Dahlängen
Uthmacken
Skumbo kiälla

Afmäth och förfärdigat Anno 1693
aff Jacob Wernsteen