D19_102

(Rubrik:)

Geometrisch Charta öfwer Röcksta uti Wäster-Huusby sochn
Hammarkinds häradh
och Östergiöteland

    Notarum Explicatio
Röckstad består aff 3 fulla gårdar aff lyka stoorleek i åcker och ängh
så wähl som andra lägenheeter. Sahlig hertigh Carls arf och
egne hemman, förmedlade hwardera till ½ Mt...?

                                                                                    Tunnor Kappar  Höölass
    J Wästra gierdet uthsäde till hwardera gården
1. Skiörjordh                                                                    1        3
2. Leerjordh                                                                     4        1
3. Lettjordh                                                                      1        4
4. Dunghjordh                                                                  -        13 

    J Östra gierdet uthsäde till hwardera gården
5. Lettjordh                                                                       1        5
6. Dungjordh                                                                     2        17
7. Leerjordh                                                                      2        30
8. Soldatetorpet uti samma gierde af lerjord i 2 täppor    -        21 
9. Lille ängen aff maawall                                                -        -            6
10. Stoor ängen aff eek och hassellskoug hårdwall          -        -            1
11. Mawall                                                                        -        -            2
12. Stertingswall                                                               -        -            1

(Text i högra spalten:)
13. En beteshage med små granbuskar
     till hwardera gården bete till 3 koor
14. Jtem en risspa till hage på norre
    sydan om Östra gierdet och ängen
    alz inthet aff werde.
15. Fiske als inthet aff werde twenne små
    åhlekistor som gå till det Östra gierdet
    inthet stort aff werde.
    Till desse 3 hemman ganska ringa
    muhlebete men inthet till gierdzle
    och fångh, men wedebrand och muhlebete
    hafa de med grannsämia hafft här till
    dags på Kiörkiebo lötherna.
    Till Norkiöping       myhl
    Till Söderkiöping    myhl

Tre tunneland upp-
brukas med ett par dragare

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Biörstad, Finnerstad och Wrångestads ägor
Finnerstads ägor
Kåltorp ägor
Tälla ägor
Åby ängh
Prästegårdens ägor
Wäster Huusby kiörkiobys ägor

Röcksta by

Scala Ulnarum
affmät och förferdigat Anno 1693 aff
Jacob Wernsteen