D19_104

(Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer Önstorp uti
Wäster Huusby sochn Hammarkindz
härad och Östergiötelandh

A. Geometrisch Description öfwer Önstorp som består
    aff en skattegårdh om 6 stäng på en aln när
B. Jtem en frelsse uthjordh om 1 stång och ½ aln.
    Jtem C. En skatte uthjordh om 1 stång och ½ aln.
D. Jtem en crono gårdh som nu refwas om 4 stänger
    och 5 alnar är stången. förmedlat 3/8 hemman
                                                                       A                                 B                                    C                                    D                                    Summa in
                                                                                                                                                                                                                                      allis
    Östra gierdet                                         Tunor Kappar Höölass  Tunor Kappar  Höölass Tunor Kappar  Höölass Tunor Kappar Höölass  Tunor Kappar Höölass                                                                       1. 1. Leerjordh                                                 3        10 ½       -            -        20 17/80    -          -        20 17/80    -         2        9 ½        -             6        28½        -
2. Flåtleera                                                   2        6 1/20     -            -        13 ½          -          -        13 ½          -         1        17          -             4        19
3. Jtem en dehl i samma gierde som
    inthet är upbrukat och nu i mångh
    åhr i linde legat af flåth och röleera        -        21 3/4      -            -        4 1/8          -          -        4 1/8          -         -         15         -              1        13
4. Westra gierdet leerjordh                         2        15 3/4      -            -        15 1/8        -          -        15 1/8        -         1        23         -               5        5
5. Rööleera                                                 1        13 16/30   -           -        8 37/60      -          -         8 37/60     -          -        31         -               2        30
6. Flåthleera                                                2        18 2/3      -           -        15 2/3        -          -         15 2/3       -          1        25         -               5        11
7. Jtem en stoor dehl som för många
    åhr sedan är lagt i linde och nu
    befinnes aldeles odugligh till att
    uppgiöra åker utaff, och består utaff
    elack flåthleera                                       2        6 8/15        -           -        13 4/5       -         -        13 4/5          -         1        13        -               4        18
8. Engh hårdwall godh                                -        -             5 7/15      -        -            1 1/10    -        -            1 1/10       -         -          4               -        -            12
9. Maawall godh                                          -        -            5 7/15       -        -            1 1/10    -        -            1 1/10       -        -           4               -        -            12

10. Jtem en dehl i samma ängh sanck botn
    när wåtha åhr infalla merendehls
    starrblandadt medh något långt grääs     -        -            5 7/15       -        -            1 1/10     -        -            1 1/10        -        -          4                -        -           12    
11. En lyten skogspark är aff föga werde mu-
    lebethe mycket ringa för dhe stora bergh
    dher uti äro; Men aldeles inthet till fångh
    stafwer gierdzle eller wedebranh, utan så-
    dant måste dhe sigh aff andra orther förskaffa
    till gårdzens reparation och hägnadh
    1 par dragare kunna upbruka 3 tunneland
    Till Norkiöpingh 1 3/4 myhl {öfwer ludden
                                                   {1 myhl
    Till Söderkiöpingh 1 myhl
    Fiske uti åhn när watnrt blifwer förminkat
    medh hweling
    Denne gårdh kan inom dess ägor föga förbättras
    utom culturen som plantan utwysar.  

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Kiörkioherdens och Cappelanens ägor
Kiörkie-by ägor
Kullerstadz ägor
Haasla ägor
Hälla ägor
Önstorp

Scala Ullnarum
Afmät och förfärdigat Anno 1692
aff
Jacob Wernsteen

(Senare skrivet med blyerts på kartbilden:)
Vinängen
Wäster Husby ägor