D19_106

(Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer Rimbosätter i Wästerhussby sochn och Ham-
markindz häradh j Östergiötelandh

Rimbosätter belägit i Skobygden
Den beståhr af gammalt
Frälsehemman 1 förmedlat till ½

    Notarum Explicatio

    Östra gierdet
                                                   Tunnor kappar  höölass
1. Leermylla                                   2        5
2. Leerjordh                                   1        18
3. Dungjordh                                  -        19
4. Wästra gierdet leermylla           1        6
5. Leerjordh                                   3        8     
6. Dungjordh                                  -        8 
7. Höö i Stoorängen hårdwall        -        -        4
8. Stertingswall                              -        -        1
9. J tompten hårdwall                    -        -        2
    Åhrligit  gierdeshöö hårdwall    -        -        2
10. Fiske i Engarn med katzer dämpe-
    nooth och nät.
11. Beete i hagen till 2 hästar, och 3 koor,
12. Elliest nödtorfftigt bete på härads-
    marcken skough till nödtorfftigh
    skough och wedebrandh och hafwer detta hemman
    tillförend hafft skogh till fåmnewedh
    som nu är uthuggen dock kan dett
                                                        nu

(Texten fortsätter i högra spalten:)
nu der till betiena sigh aff häradsmarken
Jbidem nödorfftigh timmerskogh, och godt muhlebete
Åckeren giödes med torf och gödzell såsom och bru-
kas med 2ne paar dragare. Gierdgården hägnas med trine och stafwer
till kiörkian 3/4 myhl till qwarns 1/4 myhl
till Söderkiöpingh 3/4 myhl
till Norkiöpingh 2 1/4 myhl

(Text på kartbilden, runtom medsols:)
Lacus Eengaren
Sänckebäcks ägor
Härads-marck
Kårsätters ägor
Wena ägor

Scala Ulnarum
afmät och förfärdigat Anno 1694 aff
Jacob Wernsteen