D19_108

(Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer Liunga och Kiälby
i Skinberga sochn och Hammarkins
häradh j Östergiöteland

(Text t.h.:)

Kiälby en ½ förmedlat 1/4 dehl är et enstakat
hemman belägit på Slättbygden
Crono byt till frelse

    Notarum Explicatio
Numero                                                    Tunnor kappar hölas
1. Hafwer åhrligit humblegård 60 stänger
    Jtem en lyten tåmpt brede wid.
    Jbidem några små plommonträ utj
2. Södra gierdet af sandjord                        4        15
3. Norra giärdet af samma beskaffen
     heet                                                         4        23

    Ängerna
4. En lyten ängehump in uthj Hos-
    pitals ängen som Jacob De-
    marj i Braberga, är i lyka
    stångefall Jnteresserader i sam-
    ma ängehump, hårdwall                          -        -            1
    Jtem een lyten ängehump in wid
    Söderkiöpingh af hårdwall som i
    Deshcription af skattläggningen
    annoteras                                                 -        -             1
5. En deel i Liunga äng som dee
    äro i lyka tegeskiffte uthj af
    mawall                                                     -        -            8
6. Ett lytet stycke som för någre
    åhr sedan har warit intagen
    af hagen till een lyten ängiehump
    men nu på några åhr, aldeles odug-
    lig så ingen har kunnat der
    något berga.

(Text i högra spalten:)
Numero
7. Jbidem är en lyten betes-
    hage, ganska ringa af wär-
    de, och med möda en kan
    föda en koo i honom för
    bärg och backar skull.
    Elliest hafwer denne gård
    intet uthrum med sina cre-
    atur, uthan det måste ske
    med gransämja.

    Elliest har Jacob Dima-
    rj i Braberga en åckerslått
    i hwardera giärdet
8. Södra giärdet sandjordh        -        28
9. Norra giärdet af sandjordh    -        29

(Text nere t.v.:)
A. Liunga skattewrakz hemman 1 förmedlat till 5/8 om 9 stänger
B. Belägit med ett halfft ibidem om 4 stenger crono

    Notarum Explicatio
                                                                A                                B
Numero                                             tunnor kappar höö     tunnor kappar Höölass
1. Nårre gierdet. Sandjordh                6        27        -            3        1 1/3        -
2. Sandblandat leera                           1        26        -            -        25 7/9
3. Jtem i linde till A. med
    åcker sandjord till                           2        3         -             -        28 2/3        -
4. Södra gierdet sandjordh                 3        11        -            1        15 2/3        -
5. Sandblandadt leera                         3        26        -            1        22 2/9
6. En lycka en dehl i linde till A.
    men en dehl åcker sandjord           -        11        -             -        24
    J huståmpten upiord åker               -        -          -             -        7
7. Engen maawall                               -        -         5 ½         -        -            2 ½ 
8. Hårdwall                                         -        -         2             -        -            1
9. Ett stycke utaff ängen i dhen
    södra ändan enskylt hårdwall         -        -          2
10. Beteshagen på skougen muhlebete
    till 2 koor men ingen skough
11. Jtem ett torp uti samma hage
    åker sandjordh            16 kappar
12. En humblegårdh om 30 stänger
13. En beteshage uti engen med hassell och eekeskoug
    och betectill 2ne koor
14. Uthmarken medh små talleskoug till fångh
    stafwer gierdzle och wedebrandh nödtorfftigt
    Jtem godt muhlebete men ingen timmerskoug
    Till näste kiöpstadh Söderkiöpingh 1/4 myhl
    Till Norkiöpingh                               1 ½ myhl
    4 tunnelandh brukas medh 1 paar dragare
    Gierdesgårdarna hägnas medh trinne och stafwer
    Denne gårdh kan mycket förbättras när
    linderna /: som igenom wårdslööst brukande ärö
    igenlagde:/ blifwa uptagne och åkeren wähl
    rychtas.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Gångesta ägor
Fullersta ägor
Kärtorps ägor
Blankekiär
Brabergh ägor
Skinberga

Liunga ängh
Kälby

Scala Ulnarum
Afmät och förfärdigat Anno 1692
Jacob Wernsteen