D19_110

(Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer Huusby j Skinbärgia sochn
och Hammerkindz häradh
J Östergiötelandh

A. Husby består af 1 cron hemman om 4 stänger förmedlat till 5/8
B. Jbidem 1 kyrkiohemman om 4 stänger förmedlat till 5/8
C. Jbidem 1 skattewraks hemman om 4 stänger förmedlat till 5/8
D. Jbidem 1 Wadstena klåster hemman om 6 stenger förmedlat 7/8
E. 1 frelssehemman dito om 4 stenger
    Jbidem 5 uthjordar af 2 stenger hwardera om hwilka iagh ingen
    berettelse funnit i cronones jordebook af hwilka 4 bebygde
                                                                                                                                                                                                                                                   
    Notarum Explicatio                                                                                                                                                              Utjorder              Summa in alles
                                                         Tunnor                Tunnor                 Tunnor                Tunnor                Tunnor               Tunnor                Tunnor
                                                                Kappar                Kappar                Kappar                Kappar                Kappar              Kappar                Kappar               
                                                                        Höölass              Höölass               Höölass               Höölass              Höölass             Höölass                Höölass         
                                                           A                        B                          C                        D                          E                        o
1. Östra gierdet, grund sandjord        1    27        -        1    27        -         1    27        -        2    24 ½    -         1    27        -        4    19 ½    -        14    24    -                    
2. Dungjordh                                      1    11½     -        1    11 ½    -        1    11 ½     -        2    1 1/4    -         1    11 ½    -        3    12 3/4  -        10    28    -             
3. Sandblandat leera                           2    27 ½    -        2    27 ½    -        2    27 ½    -        4    9 ½       -        2    27 ½    -        7    4 3/4     -        22    28    -       
4. Wästra gierdet sandblandat leera   3    16½     -        3    16 ½    -        3    16 ½    -        5    8 3/4     -        3    16 ½    -        8    25 1/4   -        28    4      -        
5. Leerjordh                                        1    5 ½     -        1    5 ½       -        1    5 ½     -        1    24 1/4    -        1    5 ½     -         2    29 3/4   -        9    12     -
    Jtem een stoor dehl intagin af
    skougen som upbrukat är i                                                                                                       
6. åcker, till det Wästra giärdet
    af kiärf dungjordh                           1    17       -        1    17     -           1    17        -        2    9 ½      -         1    17        -        3    26 ½      -        12    8     -
7. Jtem een åckerlyckia wed den ena
    änden på Kårsängen sandjord         -    12       -        -    12      -            -    12       -         -    18       -         -        12      -        -    30         -          3     -      -           

    Ängiarna
8. Stoorängen af hårdwall                    -    -        4        -    -        4            -    -          4         -    -        6            -    -         4        -    -            10         -    -     32  
9. Jtem maawall                                   -    -        4        -    -        4            -    -          4         -    -        6            -    -         4        -    -            10         -    -     32 
10. Kårsängen af hårdwall                   -    -        3        -    -        3            -    -          3         -    -        4 ½        -    -         3        -    -            7 ½       -    -     24
11. Jtem starrwall                                 -    -        3        -    -        3            -    -          3         -    -        4 ½        -    -         3        -    -            7 ½       -    -     24
12. Koohagen altz intet af wärde
    till skough, men nödtorftigt
    mulbeete till 2 koor åth hwardera gården.
13. Årthlööten som i förriga tyder har häfdas till ängh, och nu
    med möda en kan brukat till en koohage för des skrynhet skull
14. Uthmarcken ganska ringa af wärde till skough, giärdsle
    eller wedebrand och med möda en kan finna ett lass wedh
    ty hon är alldeles uthhuggen, men mulbete någorlunda.
    Elliest hafwa desse gårdar fiske i åhn medh ryssior
    och näät. Flere lägenheeter äro ey tillfinnandes.
    4 tunelan brukas med et par dragare.
    Gärdesgårdarne hägnas med trinne och stafwer
    1 ½ myl landz-wäg till Norkiöpingh.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:
                    
Söderkiöpings stads ägor
Wygby ängh
Wygby giärde
Skinbergia prästegårdh
Harssby ägor
Skinberga utmarck
Fogletorp på Tompteholms ägor
Lillerum
Lillerum och Skinberga prästegårdh
En uthjordh uthj tegeskifte medh Skinberga prästegårdh
Lillerum
Skärpinge ägor
Hospitals-ägor 
Söderkiöpinghs prästegårds ägor
Hospitals ägor


Rangle kiella
Söderkiöpings tulport     och marknadzplatz              
Söderkiöpingz åå
biskops hump
Små tallebuskar
Små talleskough
Årts lötan
Måse

Scala Ulnarum
Affmät och förferdigat Anno 1692 aff
Jacob Wernsteen