D19_112

(Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer Tatorp i Skinberga sochn
och Hammarkinds häradh
Östergiöteland

                                                                                            Tunnor Cappar
1. Tatorp är ½ cronohemman /förmedlat till 3/8/
    hafwer åker i Wä-
    stra gierdet leerjordh                                                            2        1 ½
2. Jtem dunghjordh                                                                  1        26
3. Öhriordh medh flåttsandh iblandh                                       -        27

    Östra gierdet
4. Rödh spicke leera                                                                5        - 
5. Flått leera                                                                             -        17
6. Österängen af kierr wall till                                                 -        -            12
7. Betesshage af några små granar och bergh men
    skarpt muhbete att föda 3 kor om sommaren
    NotaBene här hoss är till att wetta, en ängh som
    heeter Grinnsetter, ligger uthmädh Kulla ägor
    som detta hemmanet har sin part uthi. Tatorp
    4 stenger. Kulla 5 stenger. Broo 7 stenger
    Tatorp får Kierrwalls höö ängen sattes på Kulla chartan    -      -            12
8. En ängshump brede widh Oster ängen kär wall                  -      -            4
   Hafwer des uthan inga lägenheeter uthom
    hank och stöör. 

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Bålltorps ägor mötå
Fröberga ägor möta här
Öhna herregårdz och Fröberga skough möter här  
tallbacka
Backstuga
linda
tallbacka

Schala Ullnarum
Afmäth och förferdigat Anno 1693 aff
Jacob Wernsteen