D19_115

(Kartakt inskannad i flera delar:
D19_113 Baksida
D19_114 här kan hela rubriken läsas på en nedvikt flik
D19_115 Kartbild och text Notarum Explicatio
)

(Rubrik från D19_113:)

Geometrisch Charta öfwer Skrukeby i Mogata sochn och Hammarkins
härad och Östergiötelandh

Skrukeby beståhr af 3nne cronogårdar belägne på Slättbygden
A. En hehl förmedlat till ½ beståhr aff 3 ½ stänger tillförende frelsse nu crono
B. 1 hehl förmedlat till 3/8 dehls beståhr aff 4 stänger skatwracks hemman crono
C. ½ förmedlat till 1/3 dehls beståhr af 3 stänger
    hans furstlige durchlarfdelningz hemmans crono

    Notarum Explicatio
                                                       Tunnor kappar  höölass  Tunnor kappar  höölass  Tunnor kappar  höölass
1. Wästra giärdet, lerjordh                1        24          -                2        -            -            1        16            -
2. Lera beblandat med mull               -        28          -                1        -            -            -        24            -
3. Jtem dungjordh                              1        3           -                1        8            -            -        30
4. Östra giärdet lerjordh                    2        20         -                 3        -            -            2        8             -
5. Lera beblandat med mull               -        24 ½     -                 -        28          -            -        21
6. Dungjordh                                      -        28         -                1        -            -             -        24
7. En delar slått, som häfdes
    till denne gården, och säges
    wara en uthjordh; men serdeles
    skattlagdh af leerjordh                   -        -            -                -        -            -             1        1             -
8. Siöängen af hårdwall                     -        -            7                -        -            9            -        -             6
    Jtem maawall                                 -        -            4 3/4          -        -            5 1/3      -        -              4

9. En lyten beteshage tillsammans, als intet
    af wärde till skough, men någorlunda mule-
    beete A. till 3 koor, B. 4 koor: C. 3 koor Uthmarc-
    ken med små talle och grane buskar, till smått
    giärdsle, men intet stort af wärde, mulebete nå-
    gorlunda.
10. Jtem ett lytet torp, på samma uthmarck, som
    hehla byen är intrehserader uthj, af sandjord 16 kappar
11. Fiskewattn i Slättebaken med noot och miählar
    i synner/het/ om wåren med lecke fysk aff mört
    ydh hafwer och tilförende låtit sigh
    fånga, som nu ganska sällan skier
    så att omaket och fiske tygen sällan löhnas
    Till häradzmarken 1 myl men är aldeles uthuggen
    utan måste alt för penningar skog och timber
    kiöpa.
    Här som alla annorstädes i wart lähn hägnas med
    trinne och stafwer.
    Åkren kan och här giödas med torff och
    kan ett pahr öknr upbruka 3 tunnlan åhrligen.

(Text t.h.:)
Een halff fierdingswägh ifrån landzwegen
Till kyrkian 1/4 myl
Till qwarns ½ myl
Till Sörkiöpingh 1 myl
Till Norkiöpingh 2 1/4 myl

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Lacus Slättbaken
Prästegårds ägor
Kiörninge ägor möta in till Dans täppa
Klåckare täppan
Hångrums ägor
Håss ägor möta in till

Koohagen
Vthmarken

Scala Ulnarum
Afmätt och förferdigat Anno 1692 aff
Jacob Wernsteen

(I marginalen:)
Denne Chartan fins
med ägorne jämnförd och
renoverad ingifwen 1727,
af Jag..n Ryding