D19_117

(Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer Kårsätter i Westerhusby sochn och Ham-
markindz härad och Östergöte land belägen

Kårsätter cronohemman 2/3
Aff nyo uth bytt till sätery aff högwelborne
Herr Baron och landzhöfding Gustaf von Sachn.

    Notarum Explicatio
                                                                        Tunnor kappar höölass
    Norre gierdet   
1. Leerjordh                                                        -        20            -
2. Spyck- och rööleera                                       5        8 ½          -
3. Tall och börckjordh upgiord åcker                 1        24 ½        -

    Södra gierdet
4. Leerjordh                                                        2        13            -
5. Spyck- och röleera                                          3        2 ½          -
6. Tall och börckjordh upgiord åcker                 4         24 ½        -
7. Tall och börckjordh nys upjordt                     1        13 ½        -

    Höö
8. Stoorängen af starrwall fordum uprögd med
    grafwer igenom som underhålles med stoor
    omkostnadt och kan uthj god höö åhr gif-
    wa starr                                                             -        -           26
9. Jbidem hårdwall                                               -        -            2  
    Qwarn struten som förmehnes wara en uth-
    jord nu till en deel förbättrat med root-
    huggare af
10. Starrwall                                                        -        -            3
11. Hårdwall                                                        -        -            1
12. Måhle hästhags engen som förmehnes af Måh-
    lehästhagen afhägnat
    Skarpen Måsswall                                            -        -            2
13. Starrwall                                                         -        -            2
    Tårpare gierdet Numero 7
14. Starr                                                                -        -            1
    Roothuggare kierret skarpen kiärrwall med
15. hwyttmossa                                                     -        -            3

(Text i mellersta spalten:)
                                                                       Tunnor Kappar Höölass
16. En koohage till 8 koor af graan tall
    och något börckskoug
17. En hästhage till twå beter med små tall
    och börckskoug
18. Jtem een lyten hästhage för en häst
    af små börckskough.
19. På skougen, beete, uthuus timber
    sampt fång och wedebrand.
    6 catzestånd; ock någre fiskewarp
    som äro alldeles ofruchtsamma.

20. Torpp på uthmarcken
    Grintorpet
    Åker tall och börckjordh                                -        13 ½         -
21. Eng starrwall                                                -        -               2

    Måsstorpet
22. Åker tall och maajordh                                -        30
23. Wästra täppan dito                                       -        24 1/4       -
24. Starrwall                                                      -        -                4

    Dragtorpet
25. Åker talljordh                                               1        3 1/4        -
26. Äng starrwall                                                -        -               3   

    Fiskaretorpet
27. Åcker dito jordmon                                      -        27 ½        -
28. Äng starr                                                       -        -              3     
  
    Orrtorpet
29. Åker börckeleera                                          -        21 ½        -
30. Äng starr                                                       -        -              2

(Text i spalten längst t.h.:)
Flere lägenheeter till åcker
äng eller torp finnes inthet
gierdzgårdarna hägnas med gierssle
och stafwer. Åckeren giödes
allenast med gödzel och icke med
tofrf,1 såssom och brukas med
4 paar dragare.
Till kiörkan och qwarn 3/4 myhl
Till Söderkiöping          1 myhl
Till Norkiöping             2 1/4 myhl 

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Holkenäs ägor
Wena ägor sträckia sigh hit
Ringbozäters ägor
Nässlebo ägor
Nässlebo
Häradz-marken
Hällersta ägor
Lacus Hällesta siöö
Lacus Corsätters wyck

Grinn torpet
En twistigh parck
ad huc sub judice
Dragstorpet
Eke backe
Ladugården
Måssetorpet
Måse
Fiskaretorpet
Måse
Orretorpet
Stöklewa
Den retta linien
sedermera utdömbd
En twistigh parck
Långmåssiöö
Lång måsen
Denna äng är en af dem som äro indelte på befaldningsmans Scheibes rusthold

Scala Ulnarum
Afmät och förferdigat Anno 1695 aff
Jacob Wernsteen

(Senare anteckning i nedre marginalen:)
Reviderad in majo 1739 för Gustaf von Sackens byte
vide Memorial dhen   Junii2 1739     et approbatur

____________________________
1) Fel för torff
2) Överstruket med blyerts och ersatt af  December