D19_119

(Rubrik:)
Geometrisch Charta öfwer Wena i Wester Hussby sochn och
Hammarkinds härad
Östergiöta-land

Hwena ett heelt skattehemman
hörig Herr Gyllenkloos arfwingars
Frälse belägit i Skobygden

    Notarum Explicatio
                                                                           Tunnor Kappar   Höölass
1. Wästra giärdet godh leerjordh                            5        27 3/4        -
2. Spyklera                                                              5        7 3/4          -
3. Östra giärdet godh leerjordh                               4        10              -
4. Spyklera                                                              3        1                -
5. Talljordh                                                              2        9                -  
6. En åckertäppa godh leerjordh                              -        9 1/4          -
    Höö uthj Wästerängen 101 ½ stänger der af  
7. Hårdwall                                                              -        -                2
8. Starr                                                                     -        -                28
    Jbidem till Hylinge herrgårdh    82 stänger
    Dömestadh                                 16 stänger
    Holckenäs                                   69 stänger

    Siööengen
9. Maawall                                                                -        -              4
10. Starr                                                                    -        -              26
11. Lillängen hårdwall                                              -        -              4                     
12. Fiske medh /pempe/ noth, nät, catsar och
    miälar men löhnar knapt mödan
13. Koohagen för 8 stycken koor
14. En hästhage till 4 beter
15. Jtem een till 2 hästar
16. Skoug till nödtorfftigh giärssel och
     wedbrand men ingen timber eller swedie skogh.
17. Dagzwerkztorp till Hylinge
    Talljordh                                                              -        29 3/4
18. Maawall om                                                       -        -                 1 ½

    Ett knecktetorp
19. Talljordh                                                             -        21 3/4          - 
20. Maawall                                                              -        -                1 ½

Flera lägenheeter till torp eller torpeställen finnes ey
flerestedes här widh utan allenast den förtyden
brukade åker och äng der aff bonden sin födo
och utlagor tager måste Åkren brukas med 4 par ökar.
Tillförende hafwer fuller här wid warit skogh
till fåmne-wedh men nu både uthuggen
och der till med för twist graverad.
Hafwer waggnwägh till kiörkian och stoora landz-
wägen jtem till qwarns een ½ myl
Till Sörkiopingh                 1 myl
Till Norkiöpingh                 2 myl

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Hylinge ägor
Dömmesta ägor
Ringboozäters ägor
Kårsätters ägor stööta här in till
Holckenääs ägor

katsor 12
En twistig parck

Scala Ulnarum
Affmät och förfärdigat Anno 1695 aff
Jacob Weernsteen