D19_007

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation öfwer vthjorden Hanekulla j Kindz härad och
Kiälsta sochen sochen1 belägit, Afmäth Anno 1695
aff Anders Mörn

    Notarum Explicatio
Littera                                                                    Tunnor Cappar Lass
A. Cronoparck Hannekulla för 8 åhr för bebygdt
    Åboen Anders Månsson
B. Humbelgård á 40 stänger
C. Lyten lycka een deel aff sand och moojord            -        5 1/24
D. Medelmåttig spickleera                                          -        5 ½
E. Änn af samma jordmon doch myket ringa              -        5 3/4
    Höö i samma täppa                                                  -        -            1
F. Haglyckan aff sandmylla                                         -        10 ½
G. Steenlyckan sand ock moojord                               -        5
H. Hankulslyckan af samma jordmon                        -        10 ½
J. Höö af samma ängh hårdwall                                  -        -            1                       
K. Kierwall                                                                  -        -            3
L. Lyten täppa i samma ängen sandjord                      -        1 1/4
M. Nederängen hårdwall                                             -        -            1
N. Mager hårdwall                                                       -        -            ½
O. Aff Bengts swed, kier                                             -        -            ½
P. Af Daalsängen medelmåttig hårdwall                     -        -            1 ½
Q. Skougen af biörck tahl, ahl ock någon gran
     Nödvändigt timber till uthhuus, giärdsle stöör
    ock wedebrand rykeligen, humbelstöör och fähl-
    skoug så någorlunda efter nödtorfften medelmåt-
    tigt muhlebete.
    Fyske myket ringa allenast lytett medh
    sänkie miärdar om sommartyden.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Betha ägor möta
Närsta ägor emoth
Massboo ägor möta
Härsiöö gräntzar till
Halleboda ägor möta

(Därefter olika gränsmarkeringar, även de runtom medsols:)
Brinckeskiäl-skoo
Nedfallen ock tillförende omskolat steen, som nu uppsattes wed
mäthningen kallas Stensiöö skiället
Bred flathsydig ock ofwan
spetsig steen kallas Bergskiälet
Stoor lång steen står allena
Bred stoor steen kallas Kathud skiälet ståår heel fast
Tämblig stoor steen kallas Tärn steen
Bred steen kallas Lindahls skiäl med flera stoora
steenar omkringh
Lång spetsig steen heel löös Kwalskiäll
Bred steen kallas Kaflebroo  wysare heel jordfast
Bred stoor steen fyrslin-
dig löös ibland andra kal-
las Qualshams wyke skiähl
Fyrkantig steen ligger luta bland fleera steenar
Skråmberg skiäll

(Text på själva kartan:)
Kiär med biörk och ahl
Kiär
Måsse med biörck tahl och ahlskoug
Tiänlig swedioskoug
Måsse ahl gran och biörck
Måsse
Äffedahls wyken
Körssudden
Affält
stenigt
Åhssfierden
Kiär med ahl och biörck
Afält
Affält
Kiär affält
Lindöhn affält
Måsse
Affält
Kiär med biörck ahl tahl och gran
För några åhr sedan afswediat
Affält
Kiär med biörck ahl tahl gran
Denna parck är j förriga tyder af skougs eld för-bränd
Kiär med ahl ock biörck
Swedio skoug

Scala Ulnarum

_________________________
1) Sochen skrivet två gånger