D20_009

(Rubrik:)
Geometrisk Delineations afrythningh
    öfwer
Walla som beståår af fyra hemman trenne frälsse
och ett skatte, j Kindz härad
och Kiälsta sochen belägne; Afmätte Anno 1695 aff

    Notarum Explicatio
                                                                                    Frälsse                            Skatte            Frälsse
                                                                                    Herr Jacobs                                           eller
                                                                                    Spens hemman                                      Norgården
Numero                                                                       Tunnor cappar Las
1. Dee twenne tillhoopabygde hemman som af
    Öfwersten högwälborne Herr Jacob Spens
    possideras, ock beboos af Nielz Erichsson och Larss
    Pädersson, lyten humbelgård nylig anlagd doch af
    föga wärde, twenne stycken småå gräästompter af
    hårdwalzhöö                                                                -        -        2 1/4
2. Skattgården, som Päder Månsson i Räffstad till-
    kommer, här uti hemmanet berättas wara een skatt-
    utjord om 6 alnar till Räfstad, och utj dess bref infört
    Humbelgård 300 stänger
    Gräästompt förgifwes wara uthjordens hwar
    af bekommes godt hårdwalzhöö                                 -        -        -          -        -        4

(Text i högra spalten:)
    Notarum Explicatio
                                                                             Frälsse                       Skatte                        Frälsse
                                                                             Herr Jacob                 Hemanets                 eller
                                                                             Spens                          skiffte                       Norra
                                                                                                                Littera S.                  hemmanet       
                                                                         Tunnor Cappar Laas  Tunnor Cappar Laas  Tunnor Cappar Laas                                                             
3. Norrgården som possideras af Herr Knuth
    Dracke och fruu Märta
    Silfversparre, humbelgård 400 stänger
    Huustompten afbetes allenast
    lyten deel inhägnad hwar af
    bekommes höö af hårdwall                               -        -            -            -        -            -            -        -         5/8
4. Norra giärdet een deel af
     medelmåttig god leera                                   11     31            -            5      7 3/4       -            7       4          -
5. Dito dungjord                                                  3       25           -            1      10 ½       -            1       23        -
    A. Lyten gräässtäppa af hårdwahl                   -        -            5/8         -        -           3/8          -        -         3/8 
6. Södra af medelmåttigh
    god leerjord                                                     11     11            -          4      24            -           6       8           -
7. Dungjord                                                         1       16 ½        -          -       23            -           -       25         -
8. Ringare dungjord tyd efter
    annan uppjord swecksamb                              1       20            -         -        28            -          1       7 ½
    Åhrligit giärdshöö                                            -        -             2         -        -              3/4       -        -           1

(Texten fortsätter längre ner:)
    Explicatio Notarum                                Frällsse                        Skatte                    Norra gården
                                                                      eller Södra
                                                                      hemmane
    Ängarne                                                    Tunnor cappar Las    Tunnor cappar Las    Tunnor cappar Las
9. Stoorängen af groff kierr ock starr
    mycket sanck och beswärlig att bärga,
    bekommes af diupflåtterne                        -        -            6            -        -            2 ½        -        -        2 3/4
10. Stubbrödierne                                          -        -            6            -        -            -             -        -        3
11. Berarne i samma ängh                             -        -            3 ½        -        -            1 3/4      -        -        2       
12. Kyrckflåtterne dersammastäds                -        -            2            -        -            1            -        -        1 1/4
13. Aff deth öfrige teghmåhlet starr              -        -            16          -        -            6 3/4      -        -        8 ½
14. Hårdwall dito medelmåttigh godh           -        -            2            -        -            3/4         -        -        1 1/4
    Lyten tompt af hårdwall B.                        -        -            ½           -        -            ½           -        -        ½                      
15. N?ählsängen af hårdwall                        -        -            3            -        -            1            -        -        1 ½
16. Kier ock starr                                           -        -            8            -        -            3 ½        -        -        4 1/4
17. Klooängen hårdwall                                -        -            3            -        -            1            -        -        1 3/4
18. Starr                                                         -        -            4            -        -            1 3/4      -        -        2 1/8
19. Koohage till byen sambfält af
     ringa bete myket stenigh 
20. Beteshage som skatthemmanet ock
    Norra frälsehemmanet samb-
    fält häfda, hwar j drag creatur bette warda
    Sammanbygde frälssehemmanets anpart   
    af samma Natur L.C.
21. Åckerlycka lyten af                                     -        7 ½           
22. Noch twenne småå nygiorde af dungjord   -        19      -            -        10        -            1        10  
23. Soldadtens torp af dungjord 18 kappar
    Tiärff betesmark stenig, wedbrand till nödtorfften

(Sista raden överlappad av vidhäftad lapp med texten:)
Efter hög Kongliga Reductions? Commissions bytes lysta är an-
tecknat Walla 1 hemman 2:ne utjordar jbidem, hwilka utjorder
förmehnes wara ihoopa lagde under samma hemman som
nu possideras aff öfwersten högwälborne Herr Jacob Spens
och således sedan jordransackningen Anno 1680, skattat för
2ne heela hemman, hwarest nu intett stångfall är samma uth
jorder att finna, hwarigenom hemmanet ock utjorderne kunde
åthskillias. Nock een skatte utjord till Kiälsta kyrckia
effter dess kiöpebreff, de Anno 1444 som kyrckan j een lång
tydh /ejh?/ åthnutit, heller nu finnas kan j öfrigt är chartan afsatt
som nu hwar efter sin anpart häfdar.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Thoressöö ägor taga emoth
Bällinge ägor
Hambra ägor gräntza här till
På denna sydan tager Prästgårdz ägor emot
Gåhlby ägor möta här      

(Olika gränsmarkeringar, även de runtom medsols:)
Bred spetzig steen
Fyrkantig steen ibland andra
nedsatt så ock den öfwersta spetzen afslagen
Stor trin steen
Lång trekantig steen
Lång spetzig steen ståår fast
Lyten trin och ofwan spetzig steen
Trekantig steen af allens längd
Breed steen med fleere omsatta
Spetzig trin steen utj steenröör
Eek

(Text på själva kartan:)
Kiär med hååltufwor
Fågel måssen
Bergig marck med tahl och någon granskoug sampt ung biörck
Eckskoug
Norra hemmanets
Stubbrödierne
Eck
Lador
Norra hemmanets
Lindwahl
Gålby
Skatthemmanets
Däldh
Kåltäppor
Norgårdz
Skattgårdz
Stenig wahl och ehn med granskoug
Jordbacke
Släth wahl
Hägersta kyrckia
Kiälsta kyrkia
                                               
Scala Ulnarum
Anders Mörn