D10_011

(Rubrik:)
Geometrisk Delineations afrytning öfwer Wästerssrum
som beståår aff trenne hemman
och en uthiord jbidem belägne j Kindz härad
och Kiälsta sochen belägit; afmäth
Anno 1695 aff Anders Mörn

    Notarum Explicatio
                                                                            Tunnor Cappar Laa
A. Stoorgården som Mattes Nielsson och
     enckian Margretha Jönsdotter beboo
    Huustompten afbetes, humbelgård 100 stenger
B. Södra hemmanet possideras af öfwersten
    högwälborne Herr Jacob Spens; åboens nampn
    Jöns Anderson humblestänger 30 stycken
C. Uthjordens tompt af intett synnerligt wärde
    warder af småå creatur afbett.
   
    Byssens stångfall både j åcker ock
    ängh
    Stoorgården om 8 stänger, á 6 alnar stång
    Södra om 4 uthjorden jbidem som under sam-
    ma hemman häfdas beståår af 1 stångh

    Åckern med dess jordmon
                                                                Stoorgård                   Södra hemmanet      Tunnor Cappar Lass     
                                                            Tunnor Cappar Lass    Tunnor Cappar Lass
D. Wästra giärdet medelmåttig
    ock bördigh leerjord                            9        11        -            4        21 ½        -            1        5 ½        -
E. Dungjord                                             1        12        -            -        22            -             -        5 ½        -
F. Sädesjärdet af leerjord medel-
    måttig god doch på somblige ställen
    sweksamb                                            9        17        -            4        24 ½        -            1        6

    Åhrligt giärdshöö                                  -        -          1             -        -             
G. Stoorängen hårdwall                            -        -          16           -        -              8            -        -           2
H. Kierwahl                                              -        -           9 3/5      -        -              5            -        -           1 1/4
J. Mecken hårdwall                                  -        -           4 4/5      -        -              3            -        -            5/8
K. Kier eller starrwall                              -        -           11 1/5     -        -             7 ½        -        -            1 3/8
L. Nyhängnen hårdwall                            -        -           1 4/5      -        -             1            -        -            1/4                                              
M. Kierrwall                                             -        -           3 1/5      -        -             1 ½        -        -            3/8
N. Beteshagen häfda desse åboor
    tillsammans, kan föda 20 nööth

(Text i högra spalten:)

    Notarum Explicatio
Numero                                            Tunnor Cappar Lass
1. Östra hemmanet som
    Zachrias Nielsson åboor
    Tompten kastar af sigh
    hårdwalzhöö                                    -        -            1 ½
    Humbelgård 40 stänger
2. Åckern j trädesjärdet
    af medelmåttig god leera                7        11            -
3. Dungjord                                         -        24
4. Andra giärdet medelmåt-
    tig god leerjord                               5        24 ½        -    
5. Leerach                                          -        31 ½
6. Tuffhumpen, dungjord                    -        30
7. Bekommes af föreskrefne hump
    höö af  hårdwall                              -        -            4 1/4
8. Kalfhumpen af kier                         -        -            2 ½
9. Hårdwall                                         -        -            1 1/4
10. Hankhumpen hårdwall                  -        -            2 ½ 
11. Kier dito                                        -        -            3 1/4
12. Mecken af kier                             -        -            12 ½
13. Hårdwall                                       -        -            1 ½
14. Bergig ock stenig bets-
    hage för 10 koor och een
    häst.
15. Soladtens1 torp, åcker der
    till j giärdet af Zachris
    Nielsson ock Mattis Niel-
    sson till sin fyllnad och
    bestådde proportion både
    j åcker ock ängh.  

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Gåhlby ägor taga här emot
Hanckesta och Asta ägor
Asta ägor möta här
Hofstadh ägor
Norrstaa ägor gräntza emot

Trekantig steen lööss
Kiär
Kiärsta kyrkia
Biörk och gran
släät
Norrstaa hemman
Soladt torp
Diagonal på Kiälsta kyrkia
hårdwahl
Skiäls ecken
Stenig wahl med småå gran
Eck
Eckskoug
Släät wahl
Stoor steen
Eckskoug
Hanckbäcken
Kathrump dahlen
Stenig och bergig wahl med små granskoug
Wigersta
Eck een och hassel
Kiär
Slääth wahl
Kiälla kallas Hålcken
Eck
Stoorgårdens teeg
Södra hemmanets teghmål j denne hump Littera S
Asta

Scala Ulnarum
____________________
1) Fel för soldatens