D20_013

(Kartakt inskannad i flera delar:
D20_012 Baksida
D20_013 övre delen av kartbilden, delar av texten
D20_014 nedre delen av kartbilden och resten av texten.
)

(Rubrik:)
Geometrisk Delinations afrythningh öfwer Räckskoug, som beståår
af twenne hemman j Kindz härad och Kiälsta sochn belägne

    Notarum Explicatio
                                                            Tunnor Cappar Las
A. Norrgården som beboos af
    Staffan Gudmunsson
    Humblegård byrdig kastar af
    sigh 3 ½ lispund
B. Mellangärdet j säde af styff
    leera medelmåttig god                         -        17
C. Leermylla                                           3        17 ½
D. Dito spickleera                                   -        20
E. Uthsädet j lyten täppa af
    leermylla                                             -        18 ½
F. Södra giärdet af god leermylla            -        16
G. Leera                                                  2        24 
H. Spickleera                                          -        18 ½
J. Åckerlycka af leermylla                     1        31 ½           
    Åhrligt giärdshöö                               -        -            ½

    Ängarne
K. Söderängen af god hårdwall doch
    mååssbotten                                        -        -            7
L. Äpelhultz ängen maawald                  -        -            2 1/4
M. Kierwahl                                            -        -            2 1/4
N. Norrängen hårdwall med mååss
    botten                                                  -        -            2
O. Kierwall                                             -        -            2
P. Bergängen hårdwahl                           -        -            3/4
Q. Kierrwall                                            -        -            1/4
R. Humpängen hårdwall                         -        -            1
S. Kierwall                                              -        -            1
T. Lyten täppa af hårdwall                      -        -            1/4

(Spalten t.h.:)
Z. Beteshagen som häfdas af detta hemman hörer
    elliest till Prästgården i samma sochn hwar af dee
    åhrligen förmedelst betett betahla måste, som
    elliest är af småå biörck ehn och tahlskoug
    till trinne och wedbrand tiänlig. Muhlbetett
    medelmåttigt godt.
(Texten fortsätter på D20_014)


(Text på kartbilden, först runtom medsols:
Texten fortsätter
delvis in på nedre delen av kartbilden D20_014)
Ehrn-nääss ägor möta
Norrö tager på denna (...sydan här emoth)
Bärssboo ägor
Bärssboo gräntzar till här

(Gränsmarkeringar på högra sidan av kartbilden:)
Stoor fyrkantig steen
Lööss trekantig med andra omskolat
Stoor fyrkantig steen kallas Lindlyd skiälet

(Gränsmarkeringar på vänstra sidan av kartbilden:)
Stoor trekantig steen af 2 ½ alnars höidh
Bred steen kallas Göthbo skiälet om 1 allens längd
Lööss steen kallas Bronlyd skiälet
Lööss steen kallas Abborhult skiälet med fleere omsatt.
Löös bred steen medh flere omskolat
Bred steen löös med fleere omsatt
Sten om een allen af nedfallen skoug kulslagen
Een allens lång steen med flere omskolat
Bred steen om 3/4 allen lång ibland andra
nedsatt warder kallas Berssbo ryttarskiähl

(Text på kartbilden:)
Ålenden
Råback kiärret med ahl biork ock gran
Kleff måssen med ahl ock biörck
Stoor timberskoug
Afswediat
Damkierret med biörck ahl ock gran
Hwitmåssen med biörck ahl och tahl
Kiär
Kiär med biörck
Hwåt? kierret medh ahl och biörck
Linlydz
Backe med biörck och kråssonrys
Backe med biörck och en
Kiär med ..ng biörck och ahl
gammal igenlagd åcker
släth
Affält
Måsse med småå tahlskoug
J forna tyder åcker och seder mehra med
ehn och biörck buskar öfwerwäxt
Jordbacke med ehn ahl ock biörck
Backe
Moomarck med stoora berg
Hästkiär-ret medh ahl och biörck
Kiär med ahl biörck och gran
Dånbrekz kiärret medh biörck tahl och gran
Kiär medh biörck och ahl skoug

(Nedre delen av kartan samt resten av texten finns på D20_014)