D20_014

(Kartakt inskannad i flera delar:
D20_012 Baksida
D20_013 övre delen av kartbilden, delar av texten
D20_014 nedre delen av kartbilden och resten av texten
:)

    Explicatio Notarum
                                                                            Tunnor Cappar Lass
U. Södra hemmanet som beboos af Joen
    Bengtzon, humbelgård 3 ½ lisspund. Een lyten
    täppa bruckas till lambeten.

    Detta hemman är med dehl ofwanskrefne
    uti alla ägor ock lägenheeter lyka; såssom
    ock skougen anlangande till nödtorftigt
    swediande nyttigh, sågh- och huustimber,
    löfskoug af biörck och ahl, näfwerskoug till
    hemmanets tarfligheet, tahrwed till tiäru-
    bränning finnes wähl hwilket för dess af-
    lägenheet ey bruckas kan, giärdsle stöör
    rykeligen jämbwähl wedbrand, medelmåttigt
    muhlbete
    J siön Emmern fiskas med dempnooth
    till 30 warp, om wintertyden 22 stycken
    sambfält, katziestånd finnes wähl doch af
    intett synnerligt wärde, i öfrigt fiskias
    med miärdar
X. Soladtens torp, ock åkeren af leerjordh                    -        19
Y. Höö till samma torp af lilla Äpelhultsängen
    Maawall                                                                     -        -            2

(Text på kartbilden, delvis överlappande eller fortsätter från D20_013:)
(Gränsmarkeringar på högra sidan av kartbilden:)
Lyten aflång steen med fleree omkring
een allens hög steen mellan 2:ne andra
Trekantigh steen kallas Åpplehultskiählet
Soor trekantig steen 2 allnars längd,
spetzig kallas Norres Ryttarskiähl

(J forna...) tyder åcker och seder mehra med
ehn och biörck buskar öfwerwäxt
(Jord...) backe med ehn ahl ock biörck
Moomarck med stoora berg
Hästkiär-ret medh ahl och biörck
(Kiär med ahl...) biörck och gran
(Dånbrekz kiärret...) medh biörck tahl och gran
Kiär medh biörck och ahl skoug
Siön Emmern
Eck och hassel
Eek-skoug
Eck och hassel
släth
Affält
Tyrmåssen med biörck och ahl
Mähr kiäret med ahl och biörck
Maatholmen derest deesse hemman äga
    twådeelarne och Hambra 1/3ding
Betswahl
Högmoen
Högmoens kiärret med ahl
Göhl måssen med tahl biörck och ahl   

Scala Ulnarum
Afmäth Anno 1695 aff
Anders Mörn