D20_016

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation öfwer Hamb-
ra hemman ett utj Kinds härad och Kiählsta sochn belägit

    Notarum Explicatio
                                                                Tunnor Cappar Lass
A. Hemmanet bygningstompt
    som Oloff Jonsson åboor
    Humbelgård af intett wärde
B. Trädes eller Södra gärdet styff
    leera medelmåttig god doch flåth
    achtigh                                                     2        23
C. Dungjord                                                 -        28
D. Een täppa styff leerjord                           -        28 ½
E. Norra eller Siöögiärdet styf lera             5        31
F. Lyten täppa af leermylla                           -        7
    Åhrligt giärdeshöö                                   -        -            1
G. Eeckzängen hårdwall medelmåt-
    tigh godh                                                  -        -            12
H. Kier ock starr                                          -        -            12
J. Torp ängen hårdwall mager                     -        -             3
K. Kier ock starr                                          -        -             2
L. Lillängen hårdwahl medel-
    måttigh god                                             -        -             3
M. Norra hagen till 4 häst-
    beten
N. Lyten kalfhage af me-
    delmåttigt bete.
O. Södra hagen af samma
    Natur                 

P. Skough till nödwändigt
    trinne, ingen stafwer
    löfskoug efter hemmanets tarffligheet
    wedbrand efter nödtorften
    Några småå parcker till swe-
    dinde tiänligh, medelmåt-
    tigt bethe
    Fyske till 4 katziestånd,
    så ock med sommar och
    winternooth undertyden
    wassat  

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Bällinge ägor möta
Siön Emern möter
Kiälsta byy möter
Prästgårdz ägor möta
Walla ägor taga emoth

Kiär
Släth
Tahl biörck och ahl
Eck och tahl sampt biörck och ahl
Eck tahl och biörck
Momarck
Kiär med ahl biörck och tahl
Eckbacke
Eek hassel och biörck
Affält
Trekantigh steen något spetsig om 1 ½ alns längd
Stoor aflång steen om 1 alns längd
Kiär
Moomarck med stoor timberskoug
Stoor trin steen kallas Gullringh
Stoor fyr-kantig steen om 1 allers längdh
Lång spetsig steen om 1 ½ allers längdh

Scala Ulnarum
affmätt Anno 1695
aff
Anders Mörn