D20_018

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation öfwer hemmanet Halleboda j Kindz härad och
Kiälsta sochen; Afmäth Anno 1695 aff Anders Mörn

    Notarum Explicatio
                                                                                     Tunnor Cappar Lass                                  
A. Hemmanetz bygningstompt som Johan Joensson
    åboor humblegård 300 stänger dock af ingen
    synnerlig byrdigheet såsom den lyder skada
    af bergsyra.

    Åckern
B. J Norra giärdet åcker wed pass för 50 åhr
    sedan upjord myket sweksamb, lyder skada af
    kiälfly, jordmon ringa leerjord                                    1        19
C. bättre leera                                                                   -        28                      
D. Medelmåttig god leerjord                                           3        29
E. Andra åhret Broolyckan af grund leer-
    jord medelmåttig god                                                  1        8
F. Quarngiärdet af samma jordmon                                 1        17
G. Ringa leerjord                                                             1        7
    Åhrligt giärdeshöö                                                       -        -            4

    Ängarne
H. Stoorängen af maa- ock kierwall
    helften af hwardera parten                                            -        -            20
J. Lyten åckertäppa dito af grund
    leera                                                                              -        16 3/4  

K. Ängen i Blackyster
    kierret af staarwahl                                                       -        -            22
L. Siööengen maawald                                                     -        -            1 ½
M. Lillengen maawall                                                      -        -            7 ½
N. Skoug till nödwän-
     digt smått timber
    Swediande ock giärdzle,
    ingen stafwer till Löff
    brytande rykeligen jämbwähl
    wedbrand, medelmåttigt
    bete.
    Utj Ålendern fiske med
    dempnooth till 8 warp
    Jtem 5 katzie ståndh
    warder fång och åthskillig
    slag fiählfisk
6. Lyten siöö warder kal-
    lad Röösiön hwar utj
    undertyden fiskas med
    dempnooth
P. Lill giöhlen wed åhn
    af rudfyske
Q. Lyten sqwaltqwarn
    gåår höst ock wåhr
    Strydig parck, der åboen
    wed detta hemman påståår
    sin häffd effter Numero 1 : 2 : 3.
    der emoth wederparten
    will hålla sigh effter Linien 1 och 3.
    Åboen Johan Jonsson
    förmehnar komma att
    häffda effter rååstenarna
    hwar till böndren j
    Härsiöö beropa sigh
    på dess uhrminnes häffd
    som Numero 4 : 5 : 6 : 7 wyssar  
R. Soladtens torp uthsädet
    af grund leera me-
    delmåttigh godh                            -        19 ½
S. Höö af ängen maawahl                 -        2 ½

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Betha ägor
Sten siön
Hanekulla ägor gräntza här till
Härsiöö ägor möta här
Långnääs ägor taga här emoth
Här möter Dåckulla ägor

(Gränsmarkeringar runtom kartan, medsols:)
Lööss trekantig med fleere omsatt
Stoor bred steen wed een tahl, utj hwilken
syntes såssom een gammal bleckning
Lyten bred steen ibland andra lööss
jämbwähl korss j een tahlstubbe
Lång steen om 2ne alnars längd kullfallen
Skråmberget
Bredh steen ofwan spetsig
Fyrkantig lööss steen
Bred steen om 1 alns längd,
med fleere omsatt, doch lööss
Trekantig ock ofwan heel spetzig steen kallas Blackyster

(Text på själva kartbilden:)
Måsse med tahl och biörck
Röö siön
Kiär med ahl biörk ock tahl
Sten siön
Affält
Tahl och biörckskoug
Maawahl
Biörck wyde ahl och tahl
Giöhl
Backe
Backe
Maawahl
Kiär
Biörck
Maawall
Tahl gran ahl och biörck
Skwalt quarn
Härsiöö wycken
   
Scala Ulnarum