D20_020

(Rubrik:)
Geometrisk Delineations afrythningh öfwer hemmanet Skårby
J Biörkindz härad och Täby sochen belägit
Afmätt 1695 af
Anders Mörn

    Notarum Explicatio

Littera                                                                            Tunnor Kappar Laass
A. Hemmanet Skuruby eller Skåhrby
    hwilket Joen Gudmunsson ock Carl
    Gummunsson åboo
    Humbelgård af 150 stänger som för bergh icke wid-
    gas kan
    Kåhl ock hamplandh                                                       -        5 ½

    Åckerns beskaffenheet
B. Wästra giärdet af medelmåttigh godh leerjord bör-
    digh                                                                                6        19
C. Dito ringare leera                                                           -        14   
D. Åcker för några åhr upjord af dungjord, som under-
    tyden ock somblige åhr af wattnetz upstigande myket
    uthtiärfwas                                                                      1        3
E. Rööachtigh leera                                                             -        7
F. Östra j träde af medelmåttigh leera god                          4        23
G. Grundare leerjordh                                                         -        15
H. Swart spickleera blifwer kallad beeckjord, som
    af wattnet j somblig åhr myket uttiärfwes                      1        16
J. Nock åcker för några åhr upjord af samma jord-
    mon, som j lyka måtto lyder skada af wattnets öf-
    werflödande, ock kan med det förrige för mager
    dungjord ansees                                                               1        30
K. Dito byrdigh dungjord                                                    2        2

    Engarne
L. Aff Engkierret starrwall                                                  -        -            18
M. Medelmåttigh god hårdwall                                           -        -            1 3/4
N. Lillengen af stärtingswall                                               -        -            3 ½
    Åhrligt giärdshöö                                                             -        -            2
O. Lyten hage med gran ock tahl bewäxt, myket
    bergigh ock stenigh, ingen skough eller muhlbete
    af något synnerligt wärde
P. Torpet som bååtzmannen Swän Fryare åboor
    häfdar åcker af dungjord till                                            -        16
   
Wydare några lägenheeter till detta hemman
finnes intett mycket mindre någon utjord
som sahlig Herr Palme Erichson den 8 Februari 1587
afstådt till Konglig Mayestät och cronan emoth wederlag
ehuruwähl somblige yrcka dethsamma
hafwa warit den tillgräntzande Runbärg marcken
hwarest synes rudera af gamlen muhrställe, förtyden Participera
åthskillige hemman ock byar der utj ock bruckas till muhlbete
       
(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Frysta ägor möta här         
Runbärgz-marcken gräntzar här in till
Rapsahla utjord möter
Nyble ägor
Prästgårdz hump       
Blindsta ägor

Linda
Kalftäppa
Småå tahl och gran skoug
Bergbacke

Scala Ulnarum